New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Umwe a fya, mukwao a lemanekwa medina loihole

Umwe a fya, mukwao a lemanekwa medina loihole

2023-02-27  Festus Hamalwa

Umwe a fya, mukwao a lemanekwa medina loihole

Omulumenhu omukwashiwana waAngola weedula 29 okwa fya, omanga Omunamibia womido 43 a lemanekwa eshi va ti va tuwa neembele moiningwanima ya yooloka pefimbo leenhamanana dina sha noihole. 

Otaku hokololwa Hilifavali Salomao (29) oo a dile koAngola a fya eshi a tuwa nombele pefimbo kwa li tave li dengele omukainhu nomulumenhu mukwao.

Oshiningwanima osha ningwa Etine komukunda Nkata moshitukulwa Kavango East efimbo lomutenya.

Opolifi oya hokolola tai ti pefimbo ovalumenhu ava vali tave li denge, umwe okwa kufa ombele yokapi nokutwa mukwao. Salomao opo a xulifila ponhele opo.

Okwa hokololwa yoo omulumenhu Omunamibia womido 43 a mona ouhaku moshipangelo shaShakati, konima eshi a tuwa nombele mepepe kohonda yaye ikulu. Oshiningwanima osha ningilwa molukanda Pohamba mOshakati mEtine.

Otaku hokololwa kutya nakuninga oshihakanwa okwa li ta kendabala okuhanauna olwoodi pokati komukainhu waye mu pe nomukainhu waye mukulu ovo kwa li tave mu li dengele.

Vati okudja opo omukainhu waye mukulu okwa kufa ombele ndele te mu tu mepepe.

Commissioner wopolifi mOshana Naftal Lungameni Sakaria okwa hokolola ta ti nakuninga oshihakanwa okwa li a twalwa koshipangelo ashike paife okwa lekelwa ko noku li monghalo i li xwepo.

Okwa hokolola ta ti nakuninga oshihakanwa okwa anya okupatulula oshibofa onghee omufekelwa ina kwatwa po.

Sakaria okwa kumaida ovalumenhu va ninga oihakanwa yokudengwa kovakainhu vavo opo va kale tava lopotele opolifi.

– fhamalwa@nepc.com.na


2023-02-27  Festus Hamalwa

Share on social media