New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Uuministeli wIikwameni nElanditho lyOmikanda

Uuministeli wIikwameni nElanditho lyOmikanda

2005-12-19  Staff Report 2

Uuministeli wIikwameni nElanditho lyOmikanda
"WINDHOEK UUMINISTELI wIinima yOmegumbo nEkondololo lyOkoongamba owa londo-dha Aanamibia mboka haya landitha ookopi dhoonzapo dhawo dhomavalo kaaza-yizayi ya vule okumona uukwashigwana waNamibia, opo ya hulithe po eihumbato ndika lyuudhudhu moom-padhi oontalala. Uuministeli owa takele omunwe mboka ye na mo okanyala kutya ngele oya kwatwa oveta otayi ke ya lumata nonyanya. Aakwa-shigwana yamwe aniwa ohaya yi koombelewa dhiik-wameni taya ti oonzapo dha-wo dhomavalo odha kana, nokupewa ookopi dhoka haya ka landitha po kaakwiilongo, yo taya kala noonzapo dhawo dhomavalo dhoka dholela, osho Amushanga omukuluntu Samuel Goagoseb ta ti. Monkambadhala okusho-konona omikanda dhopashig-wana, Oshikondo shEkon-dololo lyOkoongamba oshi itsu momikanda dhaNamibia omathele dhi niwe kaazayi-zayi, mboka ya kambadhala okuulika kutya yo aniwa aakwashigwana yaNamibia. Omvula ndjika, uuministeli owa yugu ko wo oopasipota dhAanamibia dhi li 14, oopa-sipota dhAazambia 35, Aan-gola 32, Aasouth Africa 19, Aakongo 8, Aamalawi 8, Aazimbabwe 2, Omuca-meroon 1, Aatanzania 4, Deutschland 1, Omuzaire 1, Omukiina 1, Omwiingilisa 1 nopasipota yimwe yaZAF, omikanda adhihe dhoka dha monika paulingilingi. Uumi-nisteli mbuka owa shunitha kiilongo yawo aazayizayi ye li ayehe kumwe 555 mboka yi iyakela moNamibia. Amu-shanga omukuluntu okwa londodha kutya uuministeli we otau ka katuka oonkatu dhahinahenda okugeela Aanamibia mboka taya simo-kolele aakwiilongo omikanda dhopashigwana. Okwiindile wo oshigwana shi kwate nawa omikanda dhopashig-wana, oshoka ope na aakwii-longo mboka taya kambad-hala kehe shoka taya vulu okumona uukwashigwana waNamibia, nokuyuga po oompito dhiilonga dhaantu yomoshilongo. Aazayizayi yamwe oya pitile moothawelo niiyelo mbyoka inayi pitikwa, onkee aantu otaya ka pulwa uumutse nomikanda dhuuk-washigwana pethimbo lyo-mafudho. Goagoseb ota ti uuministeli owa kala no-kupewa ombedhi molweya-kulo lyawo lya nkundipala. Ihe mokugandja shoka sha sindanwa po muule woo-mwedhi 12, okwa ti uumi-nisteli owa longa po sho-mungundo mokugandja oma-yakulo ga dhoga okupitila muutekenika woshinane- na. ""Monakuziwa, omanyala oga li haga longwa mo komake, ngashingeyi ohapu longithwa omashina gopau-tekenika okukonga omanyala, momwedhi ohapu longwa omanyala 2 000."" Ota ti uumi-nisteli ou na eshina epe lyo-kulonga uumutse 1500 mesiku, omanga nale haya vulu ashike okulonga 360 mesiku. Neshina ekulu, aantu okwa li haya tegelele uumutse wawo omasiku 724, nga-shingeyi omasiku oge li ashike 24 kuumutse, oshowo omasiku 100 ge nasha noo-pasipota nale, omuntu paife ota tegelele ashike uule wo-mwedhi gumwe."
2005-12-19  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media