New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va lulilwa kondama yonyata ya tulwa mepya lavo keenghono

Va lulilwa kondama yonyata ya tulwa mepya lavo keenghono

2021-04-23  Festus Hamalwa

Va lulilwa kondama yonyata ya tulwa mepya lavo keenghono

“Inatu lombwelwa ngeenge otapa tungwa ondama apa, otwa ka mona eike eshi ovanhu va tameka okutunga. Otwa lulilwa kondama ei shaashi ohai di edimba li nyika nai, oshike tu na okuningilwa ngaha mepya letu vene”.

Aa omatumbulo omukulupe weedula 68 Esther Stefanus ta hokolola noshipala shihe na ehafo, ta ti elelelo lodoolopa Oniipa ola ninga epuko eshi le ya okutunga ondama yonyata mepya laye.

Otaku hokolwa kutya ondama ei oya tungwa momudo 2014 momukunda Onamulunga, vati ya tungwa kumuni wodoolopa Oniipa shihe li papitikilo la mwene wepya.

 Ovakwashiwana okwa li va ongala tava yandje omanyenyeto avo kombinga yondama ei tava ti oya nyika oshiponga, onghee otava ti kai na nande ouwa washa kuvo.

“Ondama ei oya tungwa ponhele ya puka shaashi oi li mokati kovanhu, shikwao, mondama ohamu di omeva taa kunguluka a uka mondjila omu hamu ende ovanhu. Paife ovanhu vamwe ova dinda eemhadi eshi va lyata omeva oo a kunguluka okudja mondama. Osha nyika oshiponga shaashi omeva oo taalyatwa kovanhu kae na oukokelele,” Katrina Hamutenya ta hokolola.

Ova hokolola yoo kutya mondama omo otamu dulu okuwila ounona noimuna, shaashi odalate ei ya tulwa koluumbo layo oya tokauka paife noi na eembululu dihapu omo tamu dulu okupita ounona noimuna yopomidingonoko.

Shikwao vali, oovene vepya otava ti ondama oya tungwa ponhele pe na omaendo ovakwapatava vavo, oo paife a omambonyaunwa po kumuni. 

Omunambelewawiliki welelo lodoolopa Oniipa Junias Jakob okwa koleka kutya ondama ei oya tungwa ponhele papuka noili unene mokati kovanhu.

“Ohatu ka fitika eembululu dodalate ei i li kondama opo tu kelele oiponga, oshiwana nashi kale shi li oupafi sho shiha e nde mo mondama omo shaashi osha nyika oshiponga,” Jakob ta ti.

Kombinga yomaendo Jakob okwa ti eembila dovanhu odi na okuningilwa oluumbo lado opo ovakwapata va kale ve na omito yoku di wapeleka.

Jakob okwa yelifa ta ti ombelewa yaye otai ka tula omalunduluko mahapu moilonga e na sha nondama oyo opo oshiwana shi kale sha amenwa nokukaleka po ombili pokati kovakwashiwana nelelo lodoolopa Oniipa.


2021-04-23  Festus Hamalwa

Share on social media