• July 13th, 2020

Vana farama womoKavango kavavahundilire varuganese siruwo esi zina kuroka mvhura


Rundu - Vantu vatunga moKavango zoutokero nezi zoupumezuva rwaguma unene rukukutu kuna kuvahundira asi vahepa kuruganesa siruwo esi mvhura zongwa zina kuroka momukunda. Mavango gokulisiga siga mwaza sirongo kuna gwana mvhura zongwa mazuva aga, kutunda tupu apa rwavaguma rukukutu oru runa li yimuna yoyinzi. Gumwe govanandima gatunga moKavango zoutokero, Hilde Sikukutu, nkera kahundilire vakadi vakwawo rambangako novagara asi varuganese siruwo somurokwa gomuwa ogu vana kugwana ngesi.

‘’ Ame kuna kuhundira vakadi vakwetu novagara asi vahahingira tupu zengu vahana kurugana Yuma membo nye vahepa kusikama kumwe nokurugana momapya gawo yipo asi namumvho nzara twahepa kuzisesupika. Mokutara omu yina kuhorpoka, mvhura kuroka namvho namopeke. Kuvhura ziwape yipo asi twahepa kuza momapya getu.’’ Yimo ana kutanta. Sayitunga zaNew Era kazigwanekerere naSikukutu gonomvhura (52) pomukunda gwaKapako, konyara 115 kutunda koNkurenkuru age siruwo  oso ku a kukuna mepya lyendi. 

;Nkenye mvhura, ose kupurura epya eli, ose kukuna mo mahangu, katjama, epungu ntani makunde mokutumburako tupu yongandi. Epya eli yilyo epya lyauvali eli twakara nalyo vekoro limwe makura ose kugwana muzangu gomuwa nsene asi mvhura zina roko nawa, yimo ana kutanta. Mokukwama mwendi Sikukutu, age kuna kuyimona asi mvhura namvho nampo nazivawapera vazangure nawa. ‘’ Mvhura ezi kazipwire, ose kwakunine epungu twagwenemo muzangu gomuwa, nampili ngomu asi muzangu kapi gwawepe nawa, natuvenye nyamwange namugara gwange kapi aturugana nye morwa epya lyetu eli, ose kugwana mo Yuma tulye nayimwe ngoso, yimo age ngoso ana kutanta.


John Muyamba
2020-02-06 08:13:37 | 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...