New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vanasure vakulirongera uhaku kavageve nohanduke kwavavana kara nomarutu gavali

Vanasure vakulirongera uhaku kavageve nohanduke kwavavana kara nomarutu gavali

2018-10-11  John Muyamba

Vanasure vakulirongera uhaku kavageve nohanduke kwavavana kara nomarutu gavali

Rundu – Sipangero sosinene moRundu sepangero koruha rwava vana kara nomarutu gavali kavakere vantu nye vana kugwana nohanduke dokusika ko 227 kovarongwa vana kara ngesi asi siruwo sokuhulilira kumana malirongo gawo. 

Nohanduke edi kavadigve asi yido navaruganesa tupu vana kumuhampuruka mukeke vahepa kumuturapo komeho vakamuture nye ponguwo zendi. Eyi awo kuna kuyimona asi ukanguki wouwa morwa mukeke opo vana kumuhampuruka age kukara kuzumbanesa upyu pangenderera. Nohanduke edi ngadi kara narunye koruha rwina rokumonena vakeke awo kava geve uhwi ou moutano kaupwire , omu vahakuli vana kara ngesi asi mvhura zawo zokuhulilira mokulirongera uhaku , awo kuna kara asi kuna kuvadeura mosenta zedewiro moRundu, vana kuvadeura woministeli zouhaku.

“Mokukwateramo vagendesi wosipangero, ose kuna kulizuvha mfumwa mokutambura uhwi ou, una kara asi kuna kukavatera vaveli vetu, vakeke, ntani kugava nye uhaku kovaveli vetu mosipangero saRundu sepangero, yimo ngoso ana kutanta mukurona gendesi gosipangero ndokotora Joseph Mukerenge. 

“ Ame nina yimono asi nyamweni mwayitara asi tuna kara nosesu noudigu omu sipangero setu sina kupitamo rambangako ministeli nazinye zoukanguki omu zina kupitamo mokugava uhaku kovantu vetu unene vava vana kuvera. Pausili eyi muna tupe natuyiruganesa mokusikisamo sitambo nosinka esi sakara naso sipangero nouministeli naunye.  Ose tatu pandura kweyi muna turuganene, mukaro gwangesi nagukara nkenye apa asi kuna kugudiworoka, Mukerenge yimo ngoso apa kupandadeka vahakuli vanakara mosure zouhaku.  Mukurona nye ogu ana kara koruha ronomutji, ndokotora Medson Chibwe, katente asi; eyi muna rugana nayina kuna kulikida asi one munagusa sirugana sosiwa ntani ose kuna kumundindira nononkondo asi muyalipakerere kumwe nose. 

Esi sirugana nomukara asi munalituramo ntani vamwe vana kara asi musirugane moomu mwavhulira.  Sakarias Mughongora, murongwa ogu ana kara ngesi asi mvhura zendi zautatu ogu kahuyungire kukwateramo varonga vakwawo, katente asi kutunda tupu apa vamutura asi akare koruha rowo vana kumona vakeke, omu nye vayalituramo vene mosirugana sangoso, awo kwyayimona asi vakeke kuvatura poyimbapira komeho vayamuture ponguwo ntudi asi ozina womunono owo kuna reta vene yihepa oyo, ose simwe sankisa vantu ava asi vahepa kugavako Yuma yokufana ngoso. 

Ose twayayimona asi vakeke vahepa kukara moupyu opo vana kumuhampuruka, unene siruwo sokufu, makura ose yiyo twawizapo negano lyokupayika simaliwa kumwe novarongi vetu makura tukarande nohanduke odo, yipo asi vakeke vakare vana kara momukaro gomuwa, pokuvahampuruka,ano ose tuna hafa morwa oyo twarota yina siki mouta wakora. Yimo ngoso ana kutanta Mughongora. 


2018-10-11  John Muyamba

Tags: Khomas
Share on social media