New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vati a kengelela nokulandifa po eumbo lamumwaina kOmuchina

Vati a kengelela nokulandifa po eumbo lamumwaina kOmuchina

2022-09-12  Festus Hamalwa

Vati a kengelela nokulandifa po eumbo lamumwaina kOmuchina

Omukulupe weedula 68 ota ti okwa kengelelwa kumumwainamati oo a ndifa po eenhele daye dili mbali mOngwediva ina shi dja kepitikilo laye.

Hilka Shindove okwa ti paife ke na apa ta tuka noludalo laye shaashi omaliko avo ayeshe okwa ekelwashi kovalumenhu va tumwa vati komunangeshefa wOmuchina opo ve uye va hanaune po eumbo lavo.

okwa ti tete mumwainamati vati okwa landifa po onhele opo kwa li pena eumbo laye lomiti opo paife patungwa ofitola yoWoermann brock mOngwediva.

“Tete okwa landifa po epya lange lime. Hatu i novamangwe tu kadje konhele yange imwe oyo ili pOngwediva Guava centre. Ashike natango okwe uya ta ningile nge omatilifo kutya ota landifa po onhele yange ikwao,” Shindove ta hokolola.

Okwa hokolola ta ti oshivike sha djako vati mumwainamati Salom Shindobe noshoyo Omuchina ova tuma ongudu yovalumenhu opo i uye oku hanauna po eumbo lavo olo va hangika hava di nounona novatekulu vaye. 

“Ame meumbo ina ndi hangika mo pefimbo ovanhu ve uya oku ya nauna po eenduda detu. Meumbo omwa hangika omutekulu wange ashike okwa lombwelwa kutya nadje mo shaashi eumbo ota li ya nauna po,” ta hokolola.

Okwa ti eshi e ke uya okwa hanga nale eenduda davo, okandjuwo noshoyo oluumbo lohofa yodalate ya yanaunwa po.

 

“Otwa ka nifa omaliko etu. Ounona vange paife ove li ashike momapandaanda.  Ponhele opo okwa li tuna po eenduda dokuhiila ashike kadi po vali shaashi nado oda ya naunwa po,” Shindove ta hokolola.

Okwa weda po ta ti vati mumwainamati okwa landifa yoo vali oimuna yaye ina kundafana naye.

Shindove okwa hokololela Kundana ta ti ova kala noku ningilwa omatilifo okudja omudo 2002 kokandenge kaye Salom Shindobe eshi a kala ta ti kutya ota landifa po omaliko vavo shaashi vati yee omunambelewa wopolifi.

Okwa ti Salom okwa li e mu patulula oshibofa opo a kale a dja po ponhele opo ashike konima ye fimbo oshibofa Salom okwe shi teya po.

“Salom ina pange sha oshimaliwa eshi a futwa. Okwa futwa ndele ta lande eetuwa daye omanga ame handi oixuna pamwe noludalo lange,” ta hokolola.

Shindove okwa ti okwa hala okufutwa eemilliona N$6 domadu aye ayeshe.

“Onda hala tuye komhangu naSalom opo tu ka pangulwe payuuki. Onda loloka okukala hadi kengelelwa shaashi e wete kutya oye omupolifi,” Shindove ta hokolola.

 Eshi a kwatafana naKundana Maria Uushona ou eli amona waShindove okwa hokolola ta ti okwa ka ninga omaliko aye mahapu eshi aa e kelwashi omanga oinima yaye imwe ya tekauka.

“Onda hangika ndaya koilonga. Oikutu yange noikumbafa onda hanga ashike ili pondje poluhayela tai iyi nomhepo,” Uushona ta hokolola.

Okwa ti Salom okwa longifa oumbudi eshi a landifa po onhele yavo ina popya navo.

 

Eshi Kundana a kwatafana naSalom Shindobe ou vati oye a landifa po eenhele dedu mbali, okwa ti Shindove naye kopolifi opo e ke mu patulule oshibofa.

“Ngeenge oku shi kutya onda landifa po omadu aye naye kopolifi opo ndi kala nda kwatwa po,” Salom ta ti.

Onghee okwa ti koshikumungu oku ke na eshi ta tiko sha manga fiyo tava i komhangu.

Eshi Salom a pulwa onomola yongodi yokwashiwana waChina, okwa anya oku i yandje kuKundana.

Mayola welelo lodoolopa yaNgwediva Taarah Shalyefu okwa lombwela Kundana ta ti Shindove okwa shaina eembapila momundo 2007 dokukala a futwa oshimaliwa shedu laye opo kwa li pena epya laye tete.

“Shindove okwa li e uya kombelewa yange Etine ta nyenyeta kombinga yoshikumungu shedu laye. Otwe mu likila eembapila odo kwa li a shaina tadi ulike kutya okwa li a dimina a landife po onhele yepya laye,” Shalyefu ta ti.

Okwa ti kombinga koshikumungu shonhele yaye itivali oyo vati ya landifwa po komuChina elelo lodoolopa yaNgwediva ota li ke mu yambidida okukala a pewa edu opo ta ka tungila.

Okwa weda po ta ti Shindove naSalom ova pumbwa okukala omutumba opo va kandule po omukundu wonhele oyo ya landifwa po vati komuChina.

Lopokati opo, Shindove okwe shi anya ta ti kutya yee ka kwa li a futwa oshimaliwa shepya laye la landwa po momudo 2007.

“Elelo lodoolopa na li popye oshi li. Komalulilo ombaanga yange ina ku tulwa oshimaliwa sha futwa okudilila kelelo laNgwediva,” Shindove ta ti.

Okwa weda po ta ti otai komhangu yopombada opo va ka pangulwe payuuliki vo naSalom.

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-09-12  Festus Hamalwa

Share on social media