New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vati nakulya eendja doshali meekefe a kwatwa po 

Vati nakulya eendja doshali meekefe a kwatwa po 

2022-09-14  Festus Hamalwa

Vati nakulya eendja doshali meekefe a kwatwa po 

Omulumenhu weedula 36 okwa kwatwa po eshi vati a kala ta longifa oumbudi ta li oikulya noshoyo okunwa omalodu meengeshefa dovanhu ashike iha futu.

Omufekelwa okwa kwatwa po Omaandaxa modoolopa yaMariental konhele yovatalelipo yoSpa Lodge efimbo lomutenya lwopotundi 13h00.

Vati omufekelwa ou oha longifa omukalo wokukengelela eengeshefa dovanhu eshi a kala ta li nokumwa ndele te livake po ina futa.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHardap Inspector Linea Heita okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa ya moSpa Lodge ndele ta nu omalodu e li pongushu N$95.00 nokonima eshi a mana okwa li ta kendabala okufaduka po.

Vati omufekelwa kakwa li a futa yoo vali nonduda yokunangala omo a ninga omafiku.

Omufekelwa vati okwa hangika e na eeshapi dihapu deenduda dokunangala odo taku fekelwa kutya okwe di kufa keenhele domatalelipo da yooloka nelalakano lokukala ina futa.

Opolifi oya hokolola tai ti omufekelwa ou vati okwe shi ika okukengelela ovanhu keenhele da yooloka.

Lopokati opo, opolifi oya hokolola tai ti omufekelwa ou okwa kala ta kongwa kopolifi yokoshitukulwa Erongo eshi vati kwa li a mwefa omahooli motuwa yaye ndele ta faduka po ina futa.

Omufekelwa ota hokoloka momhangu Etitatu nota pangulilwa oshibofa shoumbudi wokukengelela, nomakonakono opolifi otaa twikile.

Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi kale sha kotoka ngeenge tashi yandje tete oikulya ile oikunwa yovalandi inava futa shaashi okwa didilikwa ovanhu paife ve lininga ookalyamupombo hava faduka po inava futa oinima yovanhu.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-09-14  Festus Hamalwa

Share on social media