ǁGau!nâs hâ!nâ ǂōǂōsib ge !hui!ās ǁaeb !nâ hâ

Home Khoekhoegowab ǁGau!nâs hâ!nâ ǂōǂōsib ge !hui!ās ǁaeb !nâ hâ
ǁGau!nâs hâ!nâ ǂōǂōsib ge !hui!ās ǁaeb !nâ hâ

ǂHarugu-ao tsî ǀhûhâsiba omkhâ guixase mâ albert Bertolinib ge !khâikhom tsî ra mî, s di mâsiba ǂgaoǀkhsa !harib ai hā-ūs nî !naua!noexase gowaǀîhe tama is kara, os nēsa kai ǂkhôaba a !aroma ǁkhāsa. Bertolinib hîa kurigu di !oede ǁgau!nâs !nâ skolga marisise ǂkhâ!nâs ǀkha ǁguiri hâb, ge ge mî ǁgau!nâs ‘ǂōǂōsib’ !nâ hâsa.

 ǁGuiri-aob, Bertolinib ge nē !khâikhoms tsî mûde ǁkhowa-ams !aroma hâ mîde, ǀgūǁaeb ge seminars hîa ǁgau!nâs mâ!nâ mâsiba kōî, oresa dītsâ tsî namibiab !goaxa ǁaeb ǂgaeǂgui-aona ǁāǁās ai hâ is tawa ge dī. 

Nē seminars ge sîsenǁareb hîa M&G ǁGuiris Namibiab dis hîa a hoa !hūbaisise ǁguiridi !nâ a ǂansas tsî Bank of Namibias (BoN) dis hâra xa ge īǁkhā kaihe. Bertolinib ge a dana sîsenǂuira direkter M&G ǁGuiris Namibiab dis diba. 

Bertolinib hîa !kharaga skolga marisise ǀgui tama i tsî !gâi ǀaweǁguiga dīs !gâi !nuriga ǂoaxa-ūs !aromas tsîn !nâ mâxōkhā hâ tsî noxopa nî ai!gû. 

ǂAuna skolgu ǀkha !hūb a ǂhabase sîsenǁares !nâ-ūb ge Bertoliniba sao rana ge !hara hîa ǁgau!nâsa ǂgaoǀkhāsa !harib ai ai!gûsa ra !khom!nâna, ǂgaiǀons ai ǂauna skoldanan hîa hoaǁae skolgu tawa hōhesa taman tsîs nē-aon di ǂkhawusa tanisensa ra !aromasa. 

ǀNî !gomsib Bertolinib ra mîb ge, ǀgôan hîa ǂnû!gaun ka xawe sao ra xrats ǁga ra ǂnûi!kharuhen diba.”

Hana ta ǁguiǂgāsen tama ta hâ ǁkhāǁkhāsens !nâ !khais xa !aromahe hâse ǂnû!gau tsî xawe nî ǂnûi!kharuhes kara, o ta tare-e nî ǁkhāǁkhāsenba,” tib ge gere dî. 

Dî!nâǁgamǁare-i !nâs ge parlements di ǁanis, Utaara Mootusa ge mî, !hūb di 61 skolgu hîa xrat 10/12 ǀgôana ra ǁgau!nâga xu gu 28 laboratoriumdi !nubusiba ūhâ tsî 11 skolga ǂkhawusa huisenūxūn ǀkha ǂnôa. 

Nēs ge 22 ǀgapi skolgu ǀguigu !gâise a aiǂhomisa !khaisa ra !gāsa kai. 

Ai!âs ge Mootusa gere aros ge, ǂâuǀ tama is ra !aroma skolǀgôan aitsama huisens !aroma aiǂhomihe tama i tsî ai!gûs âna ra !hâumâihesa. !Nurib hîa parlements komites xa gere ǁgui-ai!âheb !nâ noxopa ra mîhes ge, ǀhaehe rasa !oan ǀgam !nonaǁî!âb di 10 kurixa ǀgôana ǂkhawusase ǁkhāǁkhāsen, khomai ǁoa tsî supu khomai!âs tsîna ǁnâu!ā tama hâsa. 

ǁGau!nâs ra ǂnûiǂuibahe maris tsîn ge !nāsa !âba ǁkhâkorobe !khō!oamaridi sîsenaon di di ǁga ra ī tsî nau ǂhâbasa ǂhâsigu ǁgau!nâs digu !nâ dīǀoaǀoa tama hâ. 2024/25ǁî sa N$18.4 biljunsa ge ǂnûiǂuibahe.