ǂÛna !Hū!nāsise !hana-NNN

Home Khoekhoegowab ǂÛna !Hū!nāsise !hana-NNN
ǂÛna !Hū!nāsise !hana-NNN

OKONGOS –!Nakaǂnôa !Hūb di ǁÛs, Netumbo Nandi-Ndaitwahs ge ge mî, ǁîs ǂkhamkhoen hîa !gâi!gâibasensa !hū-omkhâis !nâ ūhân xa ra ǂgaoǂgao!nâhesa, ǂgurokam ǁaeb hîas !hū-omkhâisa ǀurixa kaisens sîsenni hîa kairakhoen tsî ǁkhāǁkhāsen-e ūhâ taman dis ǀguisa īse gere mûhes ose. 

Nandi-Ndaitwahs ge Namibiab ǂkhamkhoesiba gere ǁkhauǂui, ǂûna !hūb !nâ !hana tsî !hū!nāsise hâ ǁamaxū!khaigu ai ǁamaxūsa. “Sada ge buruxa inkinibe kai ǁamaǂharugu!khaiga sada !hūb !nâ ūhâ, xawe ǁnās ge omkhâisens ti a mîhe ǁoa. Omkhâisens ra ǂâibasens ge, ǂûn hîa ǁnāpa ra ǁamaxūhen ga, !hūb !nâ !hanahe tsî a ǁamaxūheo, o ǀgui a hâ ǁkhā,” tis ge ge mî. Nēb ge ǀgaub ǁîba da nî ôa-amma, tamas ka i ob ge Namibiaba ǁnā !hūgu hîan ǂûna aitsama !hanahe tsî ra ǁamaxu!nâhegu !nâ sîsenga ǂnuwis ǀkha nî ai!gû. !Hūb di !nakaǂnôa ǁûs ge hakaǁî kurikorobe ǁÂudīb, Omaludi !Hū-omkhâis dis di ǂhanusi ǁkhowa-ams gowaǀîs Ogongos !nâ ge hâ is tawa nēsa ge mî. 

“Sada ǂhanub a ǁaxa !hū-omkhâis !oabade sada ǂgari-aon tsî ǀhûhâsigu ǀkha khoraǂuis ǀkha ǁaeb !nâ ta ge ǀguiǀguibe khoen tsî ǀhûhâsiga ra ǂgan, ǁnāti ī ǁnaetib !garise sîsen tsî !gâi ǀaweǁguiga dīs diban nî ūhâ tsî nēs !nâ-ū ǁgūbadi âna sī!nâ !khaisa,” tis ge gere ǂgan. !Nakaǂnôa !hūb di ǁûs ǁkhāti ge mîs ge, ǂgui !gôab di ǁkhāǁkhāǂuisen ra studentnas ra !hūb !nâ ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu tawa mû ǂgao !khaisa. 

ǁÎs gere ǀgonǀgon!gao !khais ge, !hū-omkhâis hoan xa ǂhâǂhâsa !âsa !hūb sâuǁkhāsib !nâ ra ǀhurusa, ǁnāpan 80%gu xa a !nāsa ǁanǂgāsabena !hū-omkhâis ai ǁîn tsēkorobe ûi!kharus !aroma !gâbasen hâ xui-ao. 

“ǁNā-amaga da ge sada ǂkhamkhoena nî ǂgaoǂgao!nâ, !hū-omkhâis ǁkhāǁkhā!âba sekondere skola xu ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu kōse ū tsî ǁîb !nâ ǁkhāǁkhāǂuisensa,” tis ge ge mî. Nandi-Ndaitwahs ge ǁkhā ǁaxasib tawa, Rani ǂHarugub hîa ǁîb !naka !kharaga ǂharuguga !khōǂgā hâb di dana sîsenǂuira direkteri, Ali Dharana koasa ge mā, ǁîb ge a mîmâi ǂharugub âbab Ogongos ǁga nî hā-ū tsîn 70%gu di xūn ǁîn stordi !nâ hâna, !hūb !nâ kuruhe hâsa. 

Ohangwenab di ǀkharisi mûǂamaob, Sebastian Nditungab ge ge mî, ǁîn ǀgūǁaeb ge !Hūb di ǁûb, Nangolo Mbumbaba a mā-am, in khoena Angolaba xu ǁîn nî ǂûse, mahangu-e ǁamaǂgâxa-ū tsî nēs ǀkha ǀkhurumâsib ra ǂoaxa-ū ǁgâiba oresa hōba ti !khaisa ǂgaoba xu ra gangansa.