108 omaridi Tsoaxubams di di ge omde go !kh!oa

Home Khoekhoegowab 108 omaridi Tsoaxubams di di ge omde go !kh!oa
108 omaridi Tsoaxubams di di ge omde go !kh!oa

TSOAXUBAMS – ǀOrodoman ge 108 omaridi khoen hîa khoen omdi !nanigu ai gere ǁgoen tamas ka i o ǀkhuwis ai ge ǁan hâ ina nēs !gâ ge !gâi!gâ. ǂOa ge wekheb Fraitaxs ain ge ǁîna Kai!ā tsî !Garo!ā Omkhâisens Ministeri, Erastus Uutonib xa nē omdi ǀhonkhoesisa gere ǁkhaeǁnâhe. Nē !gâi!gâ khoen ge Namibiab ǀAwa!namn ǀhûs ǁanin tsî ǀae!khō-aon Tsoaxubams !nâ ǁan hân, tsî ǂguro !nās ase om-e nî ūhâse ina ge !khōǂgā hâ i. 

Nē 108 omdi ge a !â ǁnāpa ǂGui ǀNōb ai nî Omhese i 319 omdi di proxrammi dide. Nausa di nē omde ǀnai ge omtsoatsoahe hâ i, xawe di ge hōgu tama is hîa omkuru-aob tsî ǁîb !naka gere sîsenan ǁaegu ge hâb xa dītoahe tama ge hâ i. Nē ǁhōb hîa ǂhanusise gere !khamheb ge koro kurigu ǀkha nē projeksa ge !hâumâi tsî dītoahes tide ǀaweǁguisa ǁaeb ai !khaisa ge !aroma. 

Namibiab ǂhanub ge ǂoa ge kurib !nâ nē ǁhōb !nâ ǂgâ tsî omkurus di !kharu-ūsa ǂNūǁnâiseb 2022 ǁî kurib dis ai New Era ǁGuiris ǂharuguba ge mâǁnôa nē projeksa dītoas ase. ǁAxasib taweab gere !hoa soab aib ge minister Uutoniba gere ǀgonǀgon!gao, ǂhanub ai!gû rase ǁîb di !ereamxasiga ra mâǀoasa tsî nēs ǀkha !ēde ǁîb khoena ra māsa ommās !nâ-ū. “Ommās ge sida ministeris tsî !hūb ǂgaeǂguis !aroma mâǂoa ran di ǀgui 

!gāsases nēsa !hū!nāsi omkhâisens ǀaweǁguigu !nâ ra ǂherexa amaga. 

ǂHâbasa a !khais ge ǀguipa māse da nî ǁkhāti ǀgui ǀkhā ǁga sîsen tsî ǂâuǀoasasib tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai sada khoen ai !gâi sîsenǂuiba ūhâsa,” tib ge gere mî. Ai!âb ministera gere mî !khais ge, ǂhâbasa i a !khaisa ǂhanub nî ǁîb di sîsenǀgaugu tsî dīgaugu !nâ hoa khoena !khōǂgāsa ǁawoǁawosa î da nēs !nâ-ū ǂgaoǀkhāsa ǁgūbade sī!nâ tsî !âubasenhe ra !gâi sîsenǂuiba mû. 

Tsoaxubams di !ā!khōmai-aos, Dina Namubes ge ǁîs di gangansa gere gowaǂui, ǂhanub di dītsâdi ǂnamipe mîs gerese di nē asa omde buruxa !gâi sîsenǂuiba khoen ai nî ūhâse i xui-ao. Erongo ǀkharisi mûǂamaob, Neville Andreb gere ǀgonǀgon!gao !khais ge, nausab ommās ǂhâsiba noxopa a kai, xawe nēti ī ǀguiǀgfuibe dītsâdi ǂhanub ǀkhāba xu ra hāde koahesa a anu !khaisa, nē !gôagu ra !gôaba ǂkhariroses ka xawe ǁgôaxa kai amaga. Tsoaxubams di om!nubusib !gôab ge 20 000 ai mâ. Nē 108 omdi hîa go a ǁkhaeǁnâhe di xōǀkhādi ge 211 omde nēsi ǂam!nâgu ai sī hâ tsî ǁnās khao!gâ ǂkhari xūron ǀkha ǀgui nî !gau dītoahes !aroma,” tib ge ge mî.