Aalandithi mOkahao ya shuna komatala

Home Eenguhudana Aalandithi mOkahao ya shuna komatala
Aalandithi mOkahao ya shuna komatala

Oshigongi sha li sha ningwa mondoolopa yaKahao osha kwathela okuuvitha ko aalandithi yomomapandaandanda opo ya shune ko matala.

Yamwe oya tameke nokuli okuninga omaindilo opo ya mone omahala goku landithila uukwashike pendjewo komatala gaaayehe.

Elelo lyondoolopa oli na omatala ge li patatu, ga gwana aalandithi ayehe moondolopa yaKahao.

Mayola gwelelo lyondoolopa Cornelia Iiyambula okwa ti, oya pumbwa okuuva ko nokuninga ombili kutya oya taalela omaupyakandhi noku ga kandulwa po.

Ta ti, elelo lyondoolopa olyi na omalandulathano noompango ndhoka hadhi landulwa opo kaaku pitikwe aalandithi ya ye momapandaanda.

“Mboka owo uupyakandhi tuna okukundathana opo tu tseye shoka tuna okuninga opo uupyakandhi mboka wu kandulwe po,” ta fatulula ngaaka.

Mayolo okwa li a indile omahangano haga longele kumwe nelelo lyondoolopa yaKahao opo ga nkondopeke uukumwe nelongelo kumwe pokati kago nelelo.

 Nonando ongaaka, Omugandji gomauyelele melelo lyondoolopa lyaKahao Victoria Haihambo okwa ti, omatala goku landithila omo ge li ga gwana mOkahao.

“Otuna omatala ge li patatu, ngoka taga vulu oku gandja omahala goku landithila kaalandithi ayehe yomomapandaanda,” ta ti gaaka.

Ta ti oyendji otaya gandja omatompelo kutya komatala ka kuna ookasitoma, onkene ohaye ya okutentena ookasitoma pomiyelo ndhoositola. “Ohatu mono ishiwe omanyenyeto oku za kooyene ndhoositola, kutya inaya nyanyukilwa aantu mboka taya landitha komeho goositola dhawo, oshoka ookasitoma ndhawo opo ashike hadhi hulile,” ta ti ngaaka. Haihambo ta gwedha po kutya oomahala ngoka ogena uundjugo nomeya no haya pulwa ashike okufuta N$42 komwedhi.

Ta ti, konima yoshigongi shoka yamwe okwa li ya zipo neuveko ewanawa, no ya tegelela okutala ngele ayehe otaya lundulula.

Haihambo ta ti, mboka itaaya ka landula shoka sha kundathanwa moshigongi otaya ka pewa egeelo. 

vkaapanda@nepc.com.na