Aalongwa ya yambidhidhwa nomambo

Home Eenguhudana Aalongwa ya yambidhidhwa nomambo
Aalongwa ya yambidhidhwa nomambo

OSHAKATI – Omolwelaka etiyali lyOshiingilisa lya talika ko onguupyakadhi koosikola odhindji, ehangano lyoRossing Foundation olya yambidhidha  osikola Isak Katali Combined nomambo gokulesha. 

Ehangano lyoRossing Foundation olya yambidhidha osikola ndjoka yi li moshitopolwa shaMusati nomambo ge li 150 Etitano lya zi ko.

Rossing oku na oproyeka yokugandja omambo ge li 5 328 kaalongwa oshilongo ashihe koosikola dha yooloka nelalakano lyokukoleka elongo lyaalongwa.

Omukuluntu goproyeka yelongo Lysias Uusiku okwa ti oya gandja omambo ngoka kongulumambo yosikola ndjoka opo aalongwa ya kale taye ga longitha uuna ye li mompumbwe oshowo uuna ye na ehalo okwiigwedhela ko koontseyo dhawo dhokulesha.

“Elalakano okwiindjipaleka omukalo gokulesha maalongwa oshilongo ashihe. 

Mokulesha omambo, aalongwa ohaya zi mo nootseyo odhindje,” ta fatulula ngaaka.

Ehangano lyoRossing olyi na oshinakugwanitha shokuyambidhidha elongo moshilongo.

Helena Shikongo, omulongwa gwomondondo ontiheyali okwa li a popi kutya otaya ka longitha omambo ngoka kehe pompito taya mono, oshoka oya kala ya taalela nale uupyaadhi wokulesha elaka etiyali ndyoka lyoshingilisa.

“Omambo ngoka otaga ka eta elunduluko posikola yetu, unene moshilongwa shoka shokutakuma, oshoka otaga ka longithwa koyendji posikola,’’ ta fatulula ngaaka.

Omulongwa gumwe Diana Lucas ngoka e li mondondo 8 okwa pandula nopehala lyaalongwa aakwawo ehangano ndyoka sho lye ya yambindhindha nomambo.

“Omambo ngoka itage ke ya yambidhidha ashike mokutseya okulesha elaka, ihe otaga ka gandja wo omalongo ga pumbiwa kaalongwa,’’ ta ti ngaaka.

Ta gwedhapo ta ti ndjika ompito ombwaanawa, noye ya pethimbo lya wapala, opo aalongwa ya longithe omambo ngoka omanga omakonakono gokomumvo inaaga thika.

Lucas okwa kumagidha aalongwa aakwawo ya kale taya longitha ompito kehe taya mono okulesha omambo ngoka, opo ya igwedheleko kuunongo ye na osho wo okuyambidhidha mokuhumitha komeho okulesha kwawo. 

Okulesha okwa simana mokati kaalongwa, oshoka ohaya tseya okulesha nohaya tseya oshindji okupitila mokulesha. Omambo hago ashike ge na okuleshwa, ihe kehe shoka shi na ehokololo nenge omishangwa dhontumba. 

vkaapanda@nepc.com.na