Attorney Generali ge sao!gonsa ra !gā!gā

Home Khoekhoegowab Attorney Generali ge sao!gonsa ra !gā!gā
Attorney Generali ge sao!gonsa ra !gā!gā

President Nangolo Mbumbab di ǂnûikhâis ǁîs hoan xa a ǀgapi !haros !hūb dis !nâs, khao!gâb ge ǀhûhâsiba ǂgaenam!gâgudi mâs kōses nēsa a ǂhanu ǁîba nē !haros !nâ sîsentsoatsoas dis ǂnamipe ge tsoatsoa. Mbumbab ge 4 !Khanǀgôab 2024 dis ai hakaǁî !hūb di ǁûb dib ase ge ǀnauǂgāhe. ǁîb ge !Nakaǂnôa !Hūb di ǁûsisa xu !Hūb di ǁûsis kōse ge ǂharo, ǁaupexa ǀnîkhamikō irgu ǀguiga Geingob di !napetama ǁōǂoas khao!gâ !kharu tsi. 

Nē ai!gûgaru ǂgaenam!gâgus ǂnamipeb ge Attorney Generali (AG), Festus Mbandekaba ǂoa ge wekheb di Wunstaxtsēs ai ǂhaitsi ǂhôamāǂui-i !nâ Mbumbab di ǀnauǂgāhes tsî tare-e nēsa ǂhanu-si-aib ai ra ǂâibasens tsî ǂHanumāra 29 (4) (a) 34(1) nēs ǀkha ra !gûǁarera tsîna gere !gā!gā. ǁÎb ge mîs ge, nausas ǂgaenam!gâgusa ǁkhāǁkhāsa !khōǂgā tsî !gâi !nâb !nâ demokrasis !naka a hâ ǁkhā, xaweb ǂhanuba ra ǂâiǂhansens ge, ǂhanu tama ǂansa ǀhûhâsib !nâ ǂoa-ūsa. “… ǂHanub ge !hau!hausase ǁnāti ī ǂhanu tama ǁgui!ādi tsî !nurigu hîa ǁgausen i rasa !oa ǂans ǀkha ra dīhedi ǀgūǁae ge hâ sao!gons !gûǁnâdi ǂnamipe hâdi xa ra ǂâiǂhansen. 

Nē ǂhanu tama i hâsa a ǂanhe xawe ra māǂuihe ǂhôan ge a !hau!hausa,” tib ge Mbandekaba gere ǀgonǀgon!gao. ǁÎb gere ǁgui!ā tsî mîs ge Mbumbab di sao!gons !Hūǂhanub ǁgaragu !naka hâ tsî ǁkhās ǁkhāsa Netumbo Nandi-Ndaitwahs di !gaehes !Nakaǂnôa !Hūb di ǁûses tsîn hoana. 

“!Khō!namis ases, ge ǂHanumā 29 (4)(a)sa ǂHanumā 34(1) ǀkha ra !gûǁare tsî ǂgaoǀkhā, hana-i sîsensoa-e Presidenti beros !nâ nî hâ, kurib xa a ǀoro ǁaeb Presidenti ǁhûidi ai!âs karao, os ge ǁnāti ī sîsensoasa nî ǀoaǀoahe ‘ǁnā ǂâuǀoa tama ǁaeb nî ǀoas kōse’, !gōsase khoe-i hîa !Nakaǂnôa Presidentsis !haros !nâ go hâ i-i xa,” tib ge Mbandekaba ge !gā!gā.  

Mbandekab ge ai!â ge mî, nē mâsib hîa-i ǁhûiǂgāsa president-e ǁōb ǀkha go ǁnābēs !nâ-i ge ǂHanumā 28 (2C) !naka ra mā-amhe, ǁnā go ǀkhai!nâ soas nî !Nakaǂnôa President-i xa “mâǀoahe” !khaisa “ǂnûǁkhaeba ra mâsib” !nâ. AGb ge !kharu kai tsî ge mî, ǂHanumā 29 (4)(a) tsî ǂHanumā 34(1) hâra daoǁgau tamasa, khoe-i hîa ǀkhai!nâse go ǂnû sîsensoas President-i dis (xawe ǁhûisa tama President-i) !nâ “ǂnûǂkhaeba ra mâsib” !nâ ǁnāsa nî mâǀoasa. 

Ai!âs, ge nūsa mîǁnâsa ǂHanumā 30 xa ra ǂgaoǀkhāhe, khoe-i hîa Presidentsis !haros !nâ nî !oabase ī-i xa nî dīhese, ǁî-i ga ǂHanumā 29 (4)(a)- hîa ǂHanumā 34(1) ǀkha ra !gûǁares !naka a President kais ka xawe. 

Nē !nāmab !naka ra ge Mbumbab tsî Nandi-Ndaitwahs hâra 21 ǀKhūǁkhâb 2025 dis kōse nē !harora !nâ nî !oaba. “ǂHanub ge ǁnā-amaga, ǁnāti ī ǂhôamāǂuin hîa ǀnî ǁgâisa ǂhôan !nâ gere mîhen, ǂHanub a ǁaxa ǀgapi !harib ai hâ ôa!nâdi ǀkha, ǁnāpan dīsāna sao!gons !gûǁnâgaub !nâ ge dīhe tama hâ isa ôa!gaos dis !nâ, ti ra mîna ra ǂhara,” tib ge Mbandekaba ge mî.