Balimi ba Zambezi ba amuhela pula yelikani

Home National Balimi ba Zambezi ba amuhela pula yelikani

WINDOKO– Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu naize balimi mwasikiliti bainzi mwa sabo yakuli kukaba ni linanga silimo se kakuli pula isweli kunela feela hainyani mwa sikiliti. Taba yetuna kiya kuli balimi habazibi hande kapa kuna ni pula kapa awa. Baikalezwi kuli kukaba ni linanga hape. Kono buñata balimile mi basa sweli kulima, nabulelezi ba New Era.

Naize buñata bwa batu bashukezwi kulima mi seba kenisize masimu abona. Naize mwa silimo sa 2018 neku omile mwa sikiliti bakeñisa kutokwa pula. Naize ni likomu neli otile mi balimi neba libelezi feela pula. Nabulezi kuli buñata bwa likomu zeo sihulu mapulu hasika nuna kale, mi pula yesweli kunela nela ise imelisize bucwañi mi una ni sepo kuli likomu lika nuna.
Naize sikiliti nesi amuhezi pula kwamakalo a Njimwana ñohola, kona kasamulaho aviki seiya linanga. Balimi babañwi se bakalile kulima. Babañwi basalibelezi pula. Pula yateñi inela inge isiya.  Hamuya mwa mahae mukafumana kuli babañwi balimile babañwi habasika lima kale,  nekubulezi Sampofu. Bababona zamayemo alihalimu banuha kuli mwa likweli za Yowa, Liatamani ni Lungu kukaba nipula sakata mwa sikiliti sa Zambezi. Sampofu naelelize balimi kuli basebelise kolo yeo nikulima masimu pula haika nela kuli kube ni lico mwa sikiliti. Hana buzizwe mayemo amezi mwa nuka ya Lyambai naize asali fafasi kono sabato fitelela mita iliñwi. Nuka ya Lyambai ikutelanga hahulu fafasi mwa likweli za Njimwana ni Ñulule. Pula yamwasikiliti haina kalulo kwamayemo anuka ya Lyambai, kono pula hainela hahulu mwa Angola ni Zambia kona ikona kutisa kunanuha kwamayemo amezi mwakweli ya Yowa kuisa kweli ya Lungu.

Nuka ya Lyambai ya butelele mwa libima ze 2574, ikalela mwanaha Zambia mi ibuma upa wanaha Angola, nikufita kwamuseto waupa Namibia, ni mutulo wanaha Botswana nikuyofita museto wanaha Zambia ni Zimbabwe kuliba Mozambique, ili teñi iyo sululela mwa liwate la Indian. Nabulezi hape kuli kusana ni mezi mwalisa la Lyambezi hakubapanywa ni lilimo zeñwi haku omanga. Naize lilimo zelishumi zefelile nuka ya Kwando isululelanga mwalisa la Lyambezi. Lisa la Lyambezi fokuñwi la oma fokuñwi lina ni mezi. Halina ni mezi buñata bayamba mwateñi mi haku omile lifetuha masimu ni mafulisezo alikomu.