Eemboolo lyomeya lya tameke mOhangwena

Eemboolo lyomeya lya tameke mOhangwena

Charles Ndeumane 

ONGWEDIVA – Uuministeli wuunamapya nuuniimuna, omeya netulululo lyomavi owa tameke nopoloyeka onene yoku kutha omeya ngoka ga ningo omasiku taga popiwa, ge li gokohi yevi moshitopolwa shaHangwena.

Omeya ngoka otaga kandjakanekwe moshitopolwa shaHangwena niitopolwa yilwe konooli. Opoloyeka ndjoka ota yi kotha oshimaliwa shoomiliyona N$250, noyi inekelwa yika kwathele onooli ayihe.

Iilonga yopoloyenga ndjoka oya patululwa pambelewa kuminista guunamapya nuuniimuna, omeya netulululo lyomavi Calle Schlettwein mOlyomakaya yomasiku mondoolopa yEenhana. 

“Omakonakono oga ulike kutya othithiya ota yi vulu oku gandja omeya gayela ogendji lela, onkene nena esiku lyotango lyetulo miilonga lyiinyangadhalwa ya yooloka yoku andjakaneka omeya ngoka,” Schelttwein a ti.

Schelttwein okwa ti omakonakono oga ulike kutya othithiya ota yi vulu oku andjakaneka omeya ogendji uule woomvula odhindji. “Ngaashi tu shishi kutya ondama yoku opaleka omeya yaShakati nomulonga gwaKunene oyo ashike ya kala onzo yoku andjakaneka omeya ogendji goku nwa moonoli, mwa kwatelwa Eenhana. Otwa dhimbulula kutya oku kala twa inekela onzo yimwe ayike yoku andjakaneka moshilongo ita shi gwanene ompumbwe yomeya ndjoka ta yi koko, sho osho nee sha eta tu tule miilonga opoloyeka ndjika,” osho Schlettwein a popi ngaaka.

Iinyangwadhalwa ya kwatelwa mopoloyeka ndjoka ongaashi omunino gwoku tondoka omeya guule wookilometa 203, oku fula oomboola dhomeya dhi li ne, oku tunga oondama dhoku pungula omeya dhi li ndatu yimwe ota yi tungwa mOmafo, yimwe omOmakango, nonkwawo omOndobe. 

Ombaanga yehumokomeho lyaAfrika (Afrca Development Bank) oya gandja oshimaliwa shobiliyona N$1.8 kuuministeli wuunamapya nuuniimuna, omeya netulululo lyomavi shoka ta shi ka longithwa moopoloyeka ngaashi ndjika oshowo oku tunga oondama oompe dhoku opaleka omeya mOshakati nomoRundu, niinyangadhalwa iikwawo yoludhi ndoka.

Onzo ndjoka onene yomeya gokoshi yevi oyali ya monika moshitopolwa shaHangwena momimvo 12 dha piti. Otaku tengenekwa onzo ndjoka yi na uunene wookilometa 40 nuule wookilometa 70 yi na omimvo dha Konda po 10 000. 

Okwa tegelelwa yika pe oshitopolwa omeya uule womimvo dha konda po 400. 

mrndeumanetaycharles@gmail.com