Geingob kali a tongola ovanhu ve na oulema

Home Eenguhudana Geingob kali a tongola ovanhu ve na oulema

OMUTHIYA – Ovakalelipo va dja kehangano lovanhu ve na oulema ledina Kufamosha Disability Centre lomOmuthiya ova tanga nakufya omupresidente Geingob onga omuleli kwa li e hole ovanhu avashe no kali a tongola ovo ve na oulema.

Edi oda popiwa komunyasha e na oulema Martha Junias weedula 22 pefimbo kwa li ta lesha oshipopiwa shehangano.

Oveleli veendodo dayooloka, ovanafikola, ovafitaongalo va dja keengeleka da yooloka okwa li va ngudumana kongeleka yaElcin mOmuthiya okuyandja efimaneko kuGeingob.

Geingob okwa xulifa momafiku 4 Februali nota ka fudikwa komaendo omapendafule moWindhoek mOsoonda shomafiku 25.

Moshopiwa shaye Junias kwa ti Geingob okwa li omuleli muwa ehe na okatongo.

“Geingob okwa kala nokuwedela oshimaliwa shetu shopendjela. Otwa kanifa omulumenhu kwa li e na olukeno nafye,” ta ti.

Junias okwa ti Geingob okwa li alushe ha popi ta ti ovanhu ve na oulema navo otava dulu okulonga oilonga aishe hai longwa kovanhu aveshe. Onghee okwa ti okwa li ve na ondjungu mokulonga oilonga yavo ngaashi okuhondja shaashi ova pewa oufemba nomukumo kOmupresidente.

“Ohatu indile omuleli ta kaya koshipundi opo a wanife po eudaneko olo kwa li la tongwa kuGeingob kutya ota ka wedela oshimaliwa shopndjela shovanhu ve na oulema novakulupe,” ta ti.

– fhamalwa@nepc.com.na