New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / 25 ǀGôan ge nē kuri Oshanab !nâ ǀgai!khōhe hâ

25 ǀGôan ge nē kuri Oshanab !nâ ǀgai!khōhe hâ

2023-05-30  Nuusita Ashipala

25 ǀGôan ge nē kuri Oshanab !nâ ǀgai!khōhe hâ

OKADOOLOPA – Oshana ǀkharib ge 260 ǁhōgu, surigu ai !gao!gaosa ǂkhawadīb (GBV) diga nē kurib di !Khanna xu !Khaitsâb kōse !nuri hâ. Oshana ǀkharib !nâ nē !âb !aroma a Danas, Dana Inpekter Kaarina Shiimis ge ge mî, ǁnā a !nurisa 62 ǀgai!khōs di ǁhōna xun 25 ǀgôana !khōǂgā hâsa.ǁKhā ǁaeb ǂoa ge kurib dib !nâb gen ē ǀkhariba 258 surigu ai a !gao!gaosa ǂkhawadīb !nae!khaidi tsî 41 ǀgai!khōs ǁhōn hîan ǁîna xu 20 ǀgôana ge !khōǂgā hâ ina ge !nuri hâ i.  Nē !nurigab ge Oshana ǀkharib di ǀawa!namn di komisareb, Naftal Lungameni Sakariaba, 

Okadoolopa ǁanǁguib hîa Oshana ǀkharib !nâ ǁgoeb di ǀhûhâsib ǀkhab ge ūhâ i ǂnû-i !nâ ge mā!kharu. ǁîb ge ǀhûhâsib khoena gere mîbas ge, nē ǀgai!khōs ǁaxasigu ǀkha a ǀhawe !ûǂamaon, 95%gu âna nēn ǂkhôadī hâ khoen xa a ǂanhesa. ”Nē !ûǂamaon ge hânan ga !gâsa, ǀgui oms !nâ hâǀhao-ū, gūre-aon, ǁîn di omegu tsî ǁnaosagu tamas ka i o a ǁanǁare-ao,” tib ge komisareba gere mî. 

Nē ǂnûs di ǁgūbas ge, sîsenǁareba ǀawa!namn tsî ǀhûhâsib khoen ǁaegu ǀgaiǀgais, !gōsase ǀhûhâsib di !gaesendi tsî ǂâiǂhansende ǁîna xu ǁnâu tsî mâtin ǀhûǁarebese nē ǁgoaǂuide oresa a hōba ǁkhās tsîna. 

Komisareb noxopa gere ǂan!gâ !khais ge, ǀawa!namn hoaǁae ǁaeb ai !nuri!gâdi ai oe-ama ra isa, xaweb ge ǁîba gere ǀgonǀgon!gao !khais ge, ǁîn hpoaǁae ǀhûhâsiba !oabas !nâ a māsenxasa. 

“Sida ge ǁgoaǂuide ūhâ, aiǁgause da ge auton di !nubusib ǀkha ǂnôa, ǀnî auton ǀoro hâ tsî da ǀnî ǁaega ǀhûhâsib ga a ǂgai da, o nē mâsib xa ǁnāpa !haeǀnūse a sīǁoa tsîb ǀhûhâsiba ra !âu da !khaisa ra ǂan!gâ,” tib ge Sakariaba ge mî. ǀNî !gomsib hîa ǂâiǂhansens ase Okadoolopa ǀhûhâsib !nâ hâb ge ǀgoan !nariba, nē kurib !nân nēsis kōse ǀnai 89 pirina !narihe hâse. 

Sakariab ge ǀhûhâsiba gere ǂgan, in ǁîn di sîsenǁareba ǀawa!namna mā tsî ǀhûǁarebese ǁkhauba tsî nē ǀkhariba xu ǂkhawadība ǀariǂui. ǁKhātib ge gere !khâikhom khoen hîa ǀawa!namn ǀkha ǁîn sîsenga dīs !nâ ra !khamna in nēsa xu ūdawasen. 


2023-05-30  Nuusita Ashipala

Share on social media