New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakalimo kEpembe ya hala oopate dhoteya

Aakalimo kEpembe ya hala oopate dhoteya

2022-10-10  Victoria Kaapanda

Aakalimo kEpembe ya hala oopate dhoteya

Aakalimo yomomukunda Epembe moshitopolwa shaHangwena mehuliloshiwike oya ningi omunyanyo gwopambili taya indile aaleli opo ya pewe oopate dhoteya, koondjila ngaashi Epembe-Omuhongo oshowo Uushake-Okankolo.

Aakalimo oya gandja omushangwa-nyenyeto kombelewa onene yaNgoloneya waHangwena Walde Ndevashiya kEenhana.

Omuxwaxwameki oshowo omunamukunda Stefanis Nepela ngoka ali a lesha omushangwa nyenyeto esiku ndyoka okwa ti aakalimo oya taalela omaupyagandhi ga yooloka haga etwa  koondjila kaandhili monkalo yokulongithwa.

“Aakalimo oya taalela uupyakandhi woku thika kiipangelo inene pethimbo uuna yaadhika kuuwehame, oshoka oondjila kaandhili nawa,” ya nyenyeta ngaaka.

Ta ya nyenyeto kutya oopate ndhoka odha kala ethimbo ndhili monkalo yili ngaaka, ihe kapena elunduluko oshowo ehumokomeho omanga tayi longithwa kaantu oyendji.

“Oshitopolwa oshina okulongela iikandjo hogololo ayihe omauwanawa gethike pamwe, ihe otwa ndhindhilike kutya otashi longele ashike ombinga yimwe, ihe kashili mondjila,” ya ti ngaaka.

Ya gwedhapo ya ti, oya hala oondjila ndhina oopate ndhoteya ngaashi iikandjohogololo iikwawo.

Oondjila oshinima shina oshilonga oshoka ondho handhi fala aantu komahala ga yooloka opo ya gwanithepo oompumbwe dha kehesiku.

Omukalimo gumwe ali pomunyanyo mpoka okwa ti, oohauto ndhawo otandhi sasukapo oshoka oopate kandhili nawa.

“Oohauto ndhetu okwali twendhi kongo nuundhigu ihe nena otandhi kanitha ashike ngaaka, epangelo nali tuyamukule meendelelo,” ta ti ngaaka.

Agwendhapo kutya kehe esiku oya kalela oongalashe ndhoohauto oshoka oohauto ondha yonuka koondjila ndhoka.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaHangwena Walde Ndevashiya ngoka ali a taambako ombaapila yomanyenyeto okwa ti oteyi thikitha koompelewa andhike ndha guma.

vkaapanda@nepc.com.na


2022-10-10  Victoria Kaapanda

Share on social media