New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAwa!namn ge Namcors !nariba ra ôa!gao

ǀAwa!namn ge Namcors !nariba ra ôa!gao

2024-02-20  Correspondent

ǀAwa!namn ge Namcors !nariba ra ôa!gao

Kai-auto !nari-aob, !Hū!nāsi Oli ǂnûiǂgās Namibiab dis (Namcor) dib ge go sîsenǀû, ǁnāpa di ôa!gaode N$1 miljuns xa !nāsa ǁkhāsiba !khōǂgā hâ !khauǁnuib di bēs, nē ǂnûiǂgās di sâu!khaib !Gomenǁgams !nâ  mâba xus khao!gâ. 

“Tita ge ra !khō!gâ, nē ǁhōb !Gomenǁgams ǀawa!namn tawa a !nuri!gâsa !khaisa. 

Kai-auto !nari-aob ge ai!â gere ǂoa wekheb !nâ ǁîb sîsenǀûsa ge māǂgā, ǀawa!namn ôa!gâdi a ǁaxa ǁaeb !nâ,” tib ge Namcors di mîgowaba-aob, Uutara Hovekaba New Erab ǀkhab ge ǂoa ge wekheb Wunstaxtsēs ai. ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâ ge mî. Mûǂamaon ra mîsa !oa-i ge nē !khauǁnui-e !Gomenǁgams ai mâ !Khauǁnuib Sâu!khaiba (NOSF) xu ge !narihe Nausas Namcorsa !nāsa ǂansa nē !narisa !khauǁnuib ǂnamipe mā tama hâ, xawes ge ǂhôamāǂui-i !nâ ge mî, 39 993 litergu !khauǁnuib ge mâpab hâsa ǂoa ge kurib Hôasoreb !nâ mîhe ǁoa i !khaisa.

 ǂOa ge ǁkhâb !nâb ge ǁaupexa ǁkhā ǁkhāsib 39 891 litergu !khauǁnuiba ǁkhawa ge bē. “!Naoǁnâs tsî !naosa ra ǁgauǁgau ǂkhanin !oagu i ge nē ǀgam !nae!kaira di !kharaga litergu di !khauǁnuiba, ǁama-ao-e ge ūhâ i, xawe i ge ǀguis khami ī ǁgauǁgau-i tsîna a ǀkhai ǁîn ge ǂgui!gôab ǁama-ao-i !khai-i tawa a !naoǁnâhe !khaisa. 

Namcors ge ǁîs ǀkhāba xu ǁgâu!nābe ôa!nâde ǂōrisasib ǀkha dītoa tsî !naris ǁhōba !Gomenǁgams ǀawa!namn tawa ge ǀhui-am tsîb ge ǁhōba ôa!nâdi ǀkha a ǀhawe-ūhe,” tis ge Namcorsa ge mî. 

ǂNûǁkhaebara Namcors di danab, Ebson Uangutab tsîn ge ǂoa ge wekheb Wunstaxtsēs ai ge mî, ǁîn tsîn ǂnûiǂgās ase ra ǁkhore !khaisa nē ǁhōb ga oresa a hōbahe tsî ǁnā !gâi tama ǀhôakao ǀgauba ǀams kōse a hā !khaisa. “Sida ge tsēb tsî tsuxuba ra sîsen in ǁnān nē !khais !nâ a ǀhapixana ǁnās !oagu !ereamxasiba tani,” tib ge Uangutaba ge mî.  ǁÎb ge ǁama-aon, !âǀhuru-aon tsî hoa ǀhûhâsiba ǁnā ǁawosasiba ge mā, Namcors nî ǁîs di !oabasa ǀoasase tsî ǂâuǀoa hâse dīsa.


2024-02-20  Correspondent

Share on social media