New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ekwatafano liwa pokati kopolifi noshiwana otali shunifa oimbuluma

Ekwatafano liwa pokati kopolifi noshiwana otali shunifa oimbuluma

2023-08-10  Max Heinrich

Ekwatafano liwa pokati kopolifi noshiwana otali shunifa oimbuluma

ONGWEDIVA - Ekwatafano pokati kopilifi yaShana novakwashiwana vomoitukulwa ya yooloka ola shunifa oimbuluma pedu moshitukulwa ashishe.

 Ovakalimo vomOshoopala, Emono, Omavela, Okaandoolopa, Ompundja, Oshandubala, Uuvudhiya oshoyo Omapopo ova kala nokumona omakwafo opolifi noupu ngeenge tava lopota oimbuluma oshoyo omalinyengo inaa wapala momidingonoko davo.

Omukulunhu wopolifi moshitukulwa shaShana Naftal Sackaria okwa tumbula kutya pefimbo yee a ya koshipundi okwa kala e lipyakidila nokupopya novakwashiwana shi na sha noimbuluma ei hai kala tai linyenge momidingonoko.

 “Otwa popya yoo kombinga yeemhumbwe dovanhu va yooloka momidingonoko opo tu dule okukonga ondungefaneko yokumona kutya otava mono ekwafo ngahelipi unene tuu ngeenge tashi ya peshunifopedu loimbuluma,” Sackaria ta ti.

 Okwa yelifa yoo kutya ovanhu vahapu kave shi eyooloko pokati koshimbuluma sha lopotwa oshoyo oshimbuluma sha monika. Okwa twikila kutya oshimbuluma sha lopotwa  osha lopotelwa opolifi ndele tashi patululiwa oshibofa. Oshimbuluma sha monika ongeenge opolifi ya ya momikunda I ka konge oimbuluma yoo vene.

Okwa tumbula yoo kutya paife ova didilika hava lopotelwa oimbuluma ishona, nokwa hala okupandula ovakwashiwana eshi ve na oimbuluma ya shuna pedu.


2023-08-10  Max Heinrich

Share on social media