New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Evhu vanakukulika moEheke kuna kara pelikwamo lyokuhova

Evhu vanakukulika moEheke kuna kara pelikwamo lyokuhova

2023-07-06  Max Heinrich

Evhu vanakukulika moEheke kuna kara pelikwamo lyokuhova

Ongwediva- ndango zomukunda horowero gwaOshana vana turapo elikwamo eli vana tura asi vahepa kulirugana omu navatwikira kutwara komeho kugava evhu kovantu ndi asi vatungimo rambangako evhu lyongesefa negano asi vasesupikeko udigu ou wokupira mambo mevango eli vatura asi lyokutunga vantu moEheke, nguuru gomukunda gwaOshana Elia Irimari yimo ana kutanta ngoso. 

Eheke kwakara momukunda horowero gwaOndangwa zoponze zodoropa. Mokukwama mwendi age Irimari, evhu eli natumbura muntu asi lyendi simpe kuna kara udigu wounene, pomavango aga vatura asi gokutunga vantu momukunda horowero. Epangero kuna kurugana momunene, omu vana kutara asi kwato ogu navasigako mokugwana embo. Evango eli lyokutunga kuna kara asi limwe lyokugava uturo kovantu ava ava gwana nzambi zonunu yipo nawo vagwane evhu vatungepo mambo gawo ntani ngesefa zawo, yimo ana kutanta Irimari. Ogu nage kalizire nononkango dangesi kakere kansela gosintokorwa horowero Ondangwa zoponze zodoropa, Abraham Kaushiweni, ogu katente asi Eheke evango lyokutunga kuna kara lyoekonomi ntani mparukiso zongwa mekuliko. 

"Eheke kuna kara galimwe mavango vanatura paveta asi gokutunga momukunda horowero omu epangero kwapungwisa mokukatura asi evango eli likakare megendeso lyandango zodoropa. 

Vatungimo vetu kuna kara vamwe womutaro vana kara asi vagwanenemo uwa pevhu eli, awo nawo kuna kara nomaudigu kuhamena ekuliko ntani evango nye eli vatura paveta asi lyokutunga. Elikwamo lyekuliko pevango eli hawe kwareta uwa kovatungimo omu vahafa asi tavakagwanenamo mauwa. 

Egano nye lyokukulika evango eli kuna kara nye momawoko gakansela ntani vatungimo momukunda, valituremo unene. Yimo ana kutanta Kaushiweni. Mokukwama munasipundi gondango zovakansela moOshana, Andreas Uutoni , age kwakara noudivi asi ekuliko lyehepa kugwana elituromo lyovatungimo vahamene momagano ntani kutura moyirugana. 

"Nye kuna kara asi kureta ekuliko kapi lina kara nawa nawa movantu vetu morwa kapi vana kara noyiweka. Yipo nye asi yina kara mulyo kutara asi magano nagenye gahepa kurugana mokukakulika evango eli vatura paveta asi lyokutunga yimo nye ana kutanta Uutoni. Age simpe kahundilire vatungimo asi vahepa kurugana unene ntani vahepa nye kureta magano gawo, nelituromo omu navakulika evango eli lyaEheke lyokutunga. 

Kansela gosintokorwa Ondangwa zoponze zodoropa Abraham Kaushiweni 


2023-07-06  Max Heinrich

Share on social media