New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Gāǂgāsa ǂûn ra !aroma ǁōgu ge a ǁkhaehe ǁkhā - Kapofi

!Gāǂgāsa ǂûn ra !aroma ǁōgu ge a ǁkhaehe ǁkhā - Kapofi

2023-06-13  John Muyamba

!Gāǂgāsa ǂûn ra !aroma ǁōgu ge a ǁkhaehe ǁkhā - Kapofi

RUNDUS - ǁKhaubas ministeri, Frans Kapofib hîa Kabinetsa xu ǁaegub ǂhanuba nî ǂnûǁkhaebas, ǁnā 16 ǁanin Shishugho ǀaokhoen din di ǁkhōsa, Kayova !garo!ās ai nî ǁhao!nâseb ge ge mî, nē !oa!oaxa !nae!khais hîa nē omarisa ǁōb di !khaenab !nâ-ū ge !kharu kais ga ǁkhaehe hâsa, hânab ga ǀkharisi ǂhanuba ǁîb sîsenna dīǀoaǀoa hâ o. Nē ǀhûǁarebese ge dīhe ǁkhōs ge ǂoa ge Satertaxs ai ge hâ i. 

Shishugho ǀaokhoen hîa ǀguipa ge ǁanǀhao hâ in ge ǀgūǁae 16 khoena ǁōb !nâ ge ǂoa!nâ, ǁnāpan ge ǂâisāhe rasa !oa !gāǂgāsa ge i mai-e a ǂûs khao!gâ. 

Nē omaris khoen ge ǂāgu ǀkha !hao!nāsise ra ǂgāhe mahangu-e ǀnîhâ !garo!ā ǁanǂgāsabe-i ǀkha ge mā!khunigu tsî ǁî-e tsautsau tsî mel-e ge kuru. Nēs khao!gân ge ǁî-e sâi tsî ǂûtoas khao!gâ !gâi tama tsâsin !nâ ǂgâ tsîs nēsa 16 khoen ǀgui omarisa xu ǁōǂoasa ge !aromase. 

Kapofib ge ǁkhōs ǁnās tawa ge mî, ǂhanub nēti ī khoen hîa îbe ǂhâsib !nâ hâna kō!gâs !aroma proxramma ūhâsa. 

“Nēb ge proxrammi hîa nē !nôa !gomsin hîa sada nētsē nēpaǁkhoaxa tanma mâsib !naka ǀhaosa !aroma hâna huis diba. 

Nausab, ge ǂhanuba hoaǁae hoa !khain ai hâ tsî !hūǁîn hâ!nâ mâsiga a mû ǁo. Xaweb ge nēs !nâ ǂnûǁkhaeba-aona ǀhûhâsigu ǀgūse ūhâ tsî ra !âubasen hâ a ǁkhīheǁkhōsa !gomsina ǁîba !haese ǂanǂansa,” tib ge gere mî. 

“ǂHanub ge nē !oa!oaxa ǂhôas 16 ǀaokhoen ǁōǂoas disa !gom ǂgaogu ǀkha ge !khō!oa. Sida ge ra !hausen nēs kōseb ǁîn ge hâ!nâ i mâsib hîa ǀnîsi ǂûn !nubusib xa a !aromahe ǁkhāba ge sīsa. 

ǂHanub ge kabinets ǀkha ǀhao hâse ǁîb tsâba ra ǁhao,” tib ge Kapofiba ge mî. Kapofib ge ǂgui !gôab !nâ gere tsâba ǁhao khoen ai!â ge mî, ǂgaeǂgui-aon nî nē !nae!khais tsî ai!â ge hâ i !nae!khaide xu ǁkhāǁkhāsen !khaisa, ǀhûhâsigu ân ǁaegu hâ tsî !haeǁaeb !nâ huib a ǂhâbasa mâsiga ǂan tsî ǀgūse hâ ǂhanub ǂnûiǂgādi ǂans !naka sī-ūsa. “!Hū!nāsi ǂhanusi ǂkhanin ge khoena a hui ǁkhā ǂhâbasa huigu tsî ǁkhâkorobe maride !khō!oas ǀkha. 

ǂHanub nē mâsiba oresa hōbas ǀkha a ǁaxa soab !nâ da ge ǂhanub ase sadu ai ra ǂgan, ǀhûhâsigu !nâ kō!gâgu tsî ǂhâsib !nâ hâna huisa,” tib ge gere ǀkhoma. 

 


2023-06-13  John Muyamba

Share on social media