New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Hambukushu ǂgaeǂguis ge Khwe ǁaes di hâ!khaimāhessa dîsaob !naka ra mâi

Hambukushu ǂgaeǂguis ge Khwe ǁaes di hâ!khaimāhessa dîsaob !naka ra mâi

2024-04-02  John Muyamba

Hambukushu ǂgaeǂguis ge Khwe ǁaes di hâ!khaimāhessa dîsaob !naka ra mâi

MUKWES- Hambukushu !Hao!nāsi ǂGaeǂguis ge ra dî, tare-i !aroman ǂGuro Ministers Beros, !Ā!nāsi tsî !Garo!ā Omkhâisens Ministeris tsî Zambezib di ǀkharisi mûǂamaob hâna ǁîna ǂan!gâ tama hâsa ǁîn di !hao!nāsi ǂgaeǂguis !ereamsa ǁnā !â!âb hîan ra Khwe !Hao!nāsi ǂGaeǂguisa !khai-e mâ ǂgaob ai tani hâ !khaisa. 

Bwabwata !Hū!nāsi ǀGuru!hanab, ǁîb ǂganagan Khwe ǁaes ǀhûhâsiba ǁanǂnôab ge Kavangob Aiǂoas ǀkharib tsî Zambezi ǀkharib hâkha ǁaegu a ǀgoraǂgāsa. “Tare-i !aromab Zambezib ǀkharisi mûǂamaob tsî ǂGuro Ministers di beros hâra nēti ī mîǁguiban nî ūs ai!â Hambukushu !Hao!nāsi ǂGaeǂguis tsî Kavangob Aiǂoas ǀkharisi mûǂamaob hâna ǁgamǁaredi !nâ ǁkhau tsî ǀgoragu-ū tama hâ?” tis ge Hambukushu !Hao!nāsi ǂGaeǂguisa ǂkhanis hîan ge !hūb di ǁûb, Mbumbab ǁga a xoas !nâ ra dî. 

“!Âubasenhe tamases ge, Ministeris ǂNamipeba !ûi!gâs, Hain tsî !Narisarimas disa nē mîǁguiba ra ǂkhâ!nâ, sîǂkhanis 6 !Khanǀgôab 2024 dis !nâs Khwe ǁaes di !Hao!nāsi ǂGaeǂguisa ǁnā !Hū!nāsi ǀGuru!hanab !nâ !khai-e nî ǂnuwibahesa ra !khō!gâse. ǀūsa tama hâ ǁhōb ge, Hambukushu !Hao!nāsi ǂGaeǂguis ge Bwabwata !Hū!nāsi ǀGuru!hanaba ǂgaeǂguis !aroma sîǂkhanisa !Haosi ǂNûsa ǀnai 14 ǀKhūǁkhâb 2022 ai ǁgui-ai!â tsîb nē ǁhōb ǂnamipe !hoaǂharugude ge tsoatsoa tsî ai!gûgaru !khaisa,” tis ge Mbumbab ǁga ge xoahe sîǂkhanis hîa ge New Erab xa a mûhesa ra khomai. 

Ai!â noxopa nē sîǂkhanis !nâ ra dîhe !khais ge “Hanas nēti  mâ!oasa Hambukushu !Hao!nāsi ǂGaeǂguis xa , Ministeris ǂNamipeba !ûi!gâs, Hain tsî !Narisarimas dis !oagu nî hâs kara, os ministerisa nē !hao!nāsi ǂgaeguis a ǀkhai khami tare-e ra tanisenba?.ǀHûhâsib ǂnûs hîan ge Hambukushu ǁaes khoen tsîna ǂgaihe hâ i, ǀasasen xūna nî !gû ǀgausa mîbahes !nân, ge !hao!nāsi ǂgaeǂui-aona ge ǂâi hâ i nē ǁhōb go ǀûhe !khais di !nuriban ra māhe ti, xawes ge nēsa ǁnāti ge !gû tama i. Nē ǂgaeǂguis ge ra mî, nē mîǁguib nî ǂkhîb hîa nē gam ǁaera ǁaegu hâba !khom!nâ !khaisa. 


2024-04-02  John Muyamba

Share on social media