New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Hūb di ǁûb Mbumbab ge Geingob ǀumisa nî !kharu-ū

!Hūb di ǁûb Mbumbab ge Geingob ǀumisa nî !kharu-ū

2024-02-06  Aletta Shikololo

!Hūb di ǁûb Mbumbab ge Geingob ǀumisa nî !kharu-ū

Namibiab ge ǀasa presidenta ūhâ. ǀAsase go ǀnauǂgāhe !Hūb di ǁûb, Nangolo Mbumbab ge ge mîǁgui, ǁîb di ai!gû-aob go ǁnāxūpa ūkhâi tsî ǁîb di ǀumisa nî ai!gû-ūsa. Mbumbab ge mâiǂgās khao!gâb ge New Erab ǀkha ūhâ i ǁgamǁares !nâ ge mî, “Tita ge Namibiab khoena hoaraga ǁkhāsib tib ǀkha nî !oaba tsî ǀumis Geingob dis ǀguis ose, xawe Hifikepunye Pohambab tsî Sam Nuyomab disa nî ai!gû-ū.” 

Oshikoto ǀkharib !nâ ǂnôa !garo!ās, Olukondos di 82 kurixa !naesabeb, Mbumbab ge nî hakaǁî president-i hîa Geingob aetsēkam ǁgoa!aroma go ǁōǂoaba ra sao!gona. 

Geingob hîa ǁîb di ǀuniga termains presidentsis dis !nâ go hâ ib ge, ǁîb di !khamsa !umis !oagu ge ǂoa!nâ. Mbumbab ge Namibiab !hūǂhanub ra mîsa !oa, Geingob termains di !gauhâ ǁaeba nî ǂgaeǂgui. 

Mbumbab ge ge mî, ǁîb nî !hūb di ǁawosasiba !khōǀgara, tsî ǁgau!nâs ǂurusiba ǂhanuse nî ai!gû-ūsa. ǀAsa presidenti ge ǁîb di ǀnauǂgās ū!oas gowaǀîs !nâ Namibiab ǁaesa gangansa ge mā, ǁîb !nân ge Presidentsis !aroma a ū ǂgom!gâb !aroma. Mbumbab ge ǁîb di ai!gû-aob ǁkhāb khami mîmâisa ge dī, ǁîb di hâsab hâ!nā tide !khaisa.  “Tita ge ǁhûis ǁaeb !nâ hâ ǁkhā tide, ǁnā-amaga tā ǂgō-aǂâi, ǀnîsi du ǀnai dîdi ǀkha ǂnôa xuige. Sada ge nēs ǂnamipe ra ǁnâu!āgu, xuige a da ǁî!nāpe ǂkhâ!nâgus ǀguisa dī,” ti mî tsîb ge ǁnās ǀkha sao!gons ǂnamipe a hâ ǁkhā dîde ge ǂganam. ǀÎb ge ai!âkam presidenti, Hifikepunye Pohambab hîa ǁîb tsîna ǁhao-aon ǁaegu ge hâ iba, gangansa ge mā ǁîbab ge 2017ǁî kurib !nâ Universitaits Namibiab dis (Unam) di Kanseliri ase a !gae !khais !aroma. 

Mbumbab ge ǁîb di ǀnauǂgāhes khao!gâ, !Nakaǂnôa ǂGuro Ministers, Netumbo Nandi-Ndaitwahsa, !Nakaǂnôa Presidents ase ge !gae tsîs ge ge ǀnauǂgāhe. 

Hoa ǀgamra ge Dana ǀGora!gâ-aob, Peter Shivuteb xa ge ǀnauǂgāhe. Nē ǀnauǂgās khao!gâs ge Nandi-Ntaitwahs hîa Swapo !nans ǀkhāba xu !goaxa ǁhûis !nâ presidentsis !aroma nî ǀnûguse isa, ǁîs di aibekam !haros parlements ǁanisis dis tsî !Nakaǂnôa ǂGuro Minister tsî Ministers !Auga!hūsi !Gaeǁaredi tsî Sîsenǁareb dide xu ǁnātimîs ai ge ǁgôa. 

“Hoarahūs ǀgaub hîa da ǁîb ǀumisa !gôasiba a mā ǁkhās ge, Namibiab ǁaese da mâǀhao tsî !hûǁares, !norasasib tsî ǂhanu-aisib daoǁgaugu xa a ǂgaeǂguihesa,” tis ge Nandi-Ndaitwahsa tsûb !nâ ge mî. 


2024-02-06  Aletta Shikololo

Share on social media