New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀHûhâsib ǂurusiba ǂgurose mâis - Shangulab

ǀHûhâsib ǂurusiba ǂgurose mâis - Shangulab

2024-04-23  Paheja Siririka

ǀHûhâsib ǂurusiba ǂgurose mâis - Shangulab

Namibiab !aromas ge, Hoana !Khōǂgā hâ ǂUrusib ǁhawosa nî sī!nâse īsa ra ǂgaoǀkhā, ǀhûhâsib ǂurusib !oabadi !nâ nî ǁguirise isa, ǁîs ǂâuǀoasasib !nâ hâ tsî ǂurusib !oabadi sîsenǂuib di !gao!gaose ī amaga. 

Nēs ge ǂurusib ministeri, Kalumbi Shangalab ra mîs !oagu, nē da hâ ǁaeb !nân 85%gu xa a !nāsa !gôab di Namibiaǁîna, teks-e ra mātare !hūǁîn ra īǁkhā kai ǂurusib !oabadi ai ǀgui !gâbasen hâsa. 

“ǀHûhâsib ǂurusib !oabade ǀgaiǀgai!nâs ase da ge, ǂurusib tsî !gâise hâsa ǀhûhâsigu khoena ǂgaoǂgao!nâ, ǁōna ǁkhae tsî nēs !nâ-ū kai tsî ǂkhari ǂurusib !oaba!khaiga ǀoa!nā tsî ǂâuǀoasa tama ǂurusib !oabade māsa Namibiab a ǂhabase a sī!nâ ǁkhā, Otjozondjupa ǀkharib tsîna !khōǂgā hâse,” tib ge ministera ge mî. 

Noxopa ǀoasase māǂuihe tama hâ !nurib, 2023ǁî kurib !nâ ge dīhe !Hū!nāsi ǁAnǂgāsaben !Gôakhâidi dib !nâb ge Otjozondjupa ǀkhariba 220 811 ǁanǂgāsabena ūhâ. Nēs ge ra ǂâibasen, ǁnāti ī ǁgâib ǀhûhâsib ǂurusib !oabade ǁanǂgāsabena mās dib di ǂhâǂhâsasib ra dana!khaise mâǂoasa, Shangulab ra mîsa !oa. 

ǁKhātib ge nē ǀkhariba 24 150 ǀgôaron hîa koro kurin !naka hâna ūhâ. “Nēsib ge nē ǀkhariba 26 ǂurusib !oaba!khaide ūhâ hîa haka ǀkharisi ǀaeǁgâugu, ǀgam ǂurusib sendera, 19 klinikdi tsî ǀgui ǂurusib ǁawosase mâisa !khaib, Ombili ǂurusib !khaib ti ǀgui a ǂansab hâna !khōǂgā hâse,” tib ge ministera gere ǀgonǀgon!gao. 

Minister Shangulab ge nēsa, !hūkhôas ǁaxasib hîab Ombili ǂurusib !khaib, Otjiwarongos !nâ mâba nî kliniks !harib ai sī-ūs !aroma gere dīb tawa ge mî. 

Otjiwarongos ǂhanusi ǀkharisi ǀaeǁgâub ge 62 100 ǁanǂgāsaben hîa 36%gu hoa ǀkharib dina ra !oaba. “Orwetoveni ǁanǁguib kliniks ge 40 365 ǁanǂgāsabena ra !oaba, 65%gu Otjiwarongos ǀkharib ǁanǂgāsaben diba. Tsîb ge, Ombili ǂurusib !khaiba 16 146 (40%gu) khoena ǂurusib !oabade ra mā. 

Nausas, !âubasens !oa nē ǂurusib !khaib Ombilis diba kaikai tsî khoraǂuisa, ǂurusib !oabadi tsîna nî khoraǂui tsî ǁkhāti ǀae-aon !gôagu tsîna nî ūkhâisa,” tib ge ministera ge ǀamǀam. 

 

 

 

 

 

ǂGurihaib – ǂUrusib ministeris ge ra mî, 85%gu xa a !nāsa Namibiab ǁanǂgāsaben, teks mātare-aon ra mātare ǀhûhâsib ǂurusib !oabadi ai ǀgui !gâbasen hâsa. 


2024-04-23  Paheja Siririka

Share on social media