New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Khoese hāǀaro ra !hao!nāsi ǂgaeǂguidi tsîn ge ǂhanusiǂan!gâsa ra ôa

Khoese hāǀaro ra !hao!nāsi ǂgaeǂguidi tsîn ge ǂhanusiǂan!gâsa ra ôa

2023-05-30  Loide Jason

Khoese hāǀaro ra !hao!nāsi ǂgaeǂguidi tsîn ge ǂhanusiǂan!gâsa ra ôa

!Hao!nāsi ǂGaeǂguidi ǀAwemā!nans di aiǂnû-aob, Immanuel ǀGâseb ge khoese xa a !nāsa ǀasa !hao!nāsi ǂganamsende ǂan!gâs tsî !khō!gâs !aroma !Hūb di ǁÛb Hage Geingoba ge ǁkhaeǁnâ. ǀGâseb ge !hūb di ǁûb ǀkhāb ge ǀhaotoas khao!gâ, !hūb oms tawa ǂhôare-aon ǀkha ǁgamǁare-e ge ūhâ i. Nē soab aib ge !hūb di ǁîûba ǁkhawa ǁîb di ǂâiǂhansensa ǂgui !gôab !nâ ra ǂapaǂoa !hūb !nâ !hao!nāsi ǂgaeǂguidi ǂnamipe gere gowaǂuisen, mîb gereses ǁîb berosa ǂan!gâsa ra ôa !hao!nāsi ǂgaeǂguidi di ǂganamsendi xa ǀoa hâse. ǀGâseb ge mîs ge, nausab khoese ǂganamsendi ǀguide go māǂgā, xawedi ǂganamsende nēs xa a !nāsasa. 

“Tita go hā-ū ǂganamsens ǂhawegu ge khoeses ǀguisa I, Xawe ǁnā !gôab ǀgui tamab ge. Nēs ge ra ǂâibasen ǂganamsendi a ǂauna tsî da ǁîna kō!kharu!nâs ǀkha noxopa a ǀhawesa,” tib ge aiǂnû-aoba ge mî. 

ǀGâseb ge noxopa !hūb di ǁûba a mîbas ge, ǀawemā!nans kurikorobe ǂgui !gôab !nâ !hao!nāsi ǂgaeǂguidi ǂan!gâhes ǂganamsende ǀhûhâsiga xu ra !khō!oasa, xawen !nāsana ǂgaoǀkhādi ai dīǀoaǀoa tama ra īsa. Nēb ge !hūb di ǁûba a !khō!oa ǂganamsendi ge 23ǁî kurikorobe ǂnûs !Hao!nāsi ǂGaeǂgui-aon ǀAwemā!nans dis tawa gere !hoaǂharugu-aihe, hîa ǁnā ǂnûs di !nurib hîab !hūb di ǁûba ge !khō!oab !nâs tsîna a !khōǂgāsase. ǂGanamsendi ge sao ra !hao!nāsi ǀhûhâsiga !khōǂgā hâ: Muhona Katiti, Ongava, Kai! (Khoesan), Haub-San (Haiǁom), Xoms Khoen (Haiǁom San), ǁGo-Aikhoen, Kokara Haiǁom San, Ondonga tsî Naron tsîna. 

ǂOa ge kurib di !nurib ge ǂâisa ǀgaisase ǁnā khoese ǂganamsendi hîa !Hūb di ǁûb ǂan!gâhesa ra ôadi, !Hao!nāsi ǂGaeǂguidi ǂHanumās di koroǁî !nan!ās !oagus ai ge ǂnûi hâi. 

!Hao!nāsi ǂGaeǂguidi ǀAwemā!nans  aiǂnû-aob ge ǁkhāti !hūb di ǁûba ǁnā ǁawosasiba mā, mîb geresen ǁîna hoa ǂgaoǀkhādi ain dīǀoaǀoa hâ !khais tsî khao!hūga ǂōrisase gere kōǀî tsî ǁnāsa xu ǀgui aoǁguiga ge dīsa. 

!Garo!ā tsî Kai!ā Omkhâisens di ministeri, Erastus Uutonib tsîn ge !hūb di ǁûba ge mîba, nē !nurib ǂōrisase a sîsen!kharu!nâsa tsî ǂnûs di aoǁguiga !khōǂgā hâsa. !Hūb di ǁûb ge !hao!nāsi ǀhûhâsiga koasa ge mā, ǂgaeǂguidi ânan ra !hao!nāsi ǁhōna oresa hōbas ǂnamipe ǂgom!gâ !khais !aroma.  


2023-05-30  Loide Jason

Share on social media