New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀKhomas ǀkharib ge N$20 miljun marisa SMEdi !nâ ǂgā hâ

ǀKhomas ǀkharib ge N$20 miljun marisa SMEdi !nâ ǂgā hâ

2024-04-02  Pricilla Mukokobi

ǀKhomas ǀkharib ge N$20 miljun marisa SMEdi !nâ ǂgā hâ

Lahja Nashuuta

 

ǀKhomas ǀkharisi ǀAwemā!nans ge ǁaupexa N$20 miljun marisa ǂkhari tsî kaiǀnōb (SME) ǂharugu-aona ǁāǁās !aroma mā hâ, ǀgui timî tsîs ge nē ǀawemā!nansa nē proxrammi ǀkha a tsoatsoasa xu. 

Nē proxrammi hîa ge 2004ǁî kurib ai a tsoatsoaba xun ge 1 542 ǂkhari tsî kaiǀnōb  ǂharugu-aona projekna xu ǀama hâ. 

Marihōǂgāsa ǁawoǁawos di proxrammi ge SMEnab nî ǂkhâ!nâse ǀKhomas ǀkharisi ǀAwemā!nansa xu ge !hui tsî ǁgūbas âba, ǂharugutsoatsoa-aona ǂhâbasa huisenūxūn ǀkha ra ǂkhâ!nâ.

ǀKhomas ǀkharisi mûǂamaos, Laura McLeod-Katjiruas ra mîsa !oan ge nē proxrammi !nâ-ū ǂkhariǀnōb ǂharugu-aona ra hui!nâ hîa marisâuǂgaedi tawa ǀkhuwimaride a sī!nâ ǁoana.

 ǂOa ge wekheb di Donertaxtsēs ais ge ǀKhomas ǀKharisi ǀAwemā!nansa ǀkhomas di ǂharugu-aon hîa ge !gâi!gâna ǁîn di huisenxūna gere ǁkhaeǁnâ. ǁNā ǁaxasib tawas gere gowaǀîsa mā soab ais ge McLeod-Katjiruasa ge mî, nē kurib di mariǂnûiǂuis !nân ge !nani projekde huisenxūn ǀkha a ǂkhâ!nâsa, haob ai N$250 000 ǁkhāsiba !khōǂgā hâse. 

Nē ge !gâi!gâ ǂharugu-aon ge ǂoms, ǂûsâis, aidi tsî ǁgoron îxasib tsî ǂurusib !guridi tsîna ge !khōǂgā hâ i projekn di. ǁÎ-i hîa ge hoan xa ǂam-i marisihuib ge N$30 000 ǁkhāsiba tsî hoan xa ge ǀgapi-ib ge N$48 000 ǁkhāsib huisenūxūna ge !khō!oa. 

“ǁGūbas proxrammi dis ge huisenxūna khoena māsa in nēs !nâ-ū sîsenǂnuwiba naun hîa a sîsenona tsî ǁawoǁawo khoena ǁāǁā tsî aitsma xū-e dībasen tsî hōǂgāsa ǂgâxa-ūsa,” tis ge ǀkharisi mûǂamaosa ge mî.Nē ǁkhaeǁnâs ǁaxasibas ge ǁhao!nâ hâ i soab ais ge !Nakaǂnôa Presidents, Netumbo Nandi-Ndaitwahsa ge ao-aona ge mîba “A da !khōǁôagu tsî sîsenǀhao nē huisenxūna ǂgaoǀkhāsa !harib tsî !aromas ai sîsens !nâ-ū tsî ǁhawodi âdo ama kai tsî ǁkhoreba sī!nâ dawa!khuni.” 

ǁKhā soab aib ge ǀKhomas ǀKharisi ǀAwemā!nans aiǂnû-aob, Shaluukeni John Moondeba gere mî, proxram-e tsoatsoas ǁgoaǂuidi ǀkha ra hā !khaisa, aiǁgausen nēti ra domdore khoena nē khariba xu ra doe tsîn ǀnî khoena nē huisenxūn hîan ge !khō!oa hâ ina ra ǁamaxūsa. ǀAwemā!nans ge nēti ī ǀgaugu mâtikō ǂkhôaba ra !aromas di ôa!nâde 2024/2025ǁî marikurib !nâ nî dī, Moondeb ra mîsa
!oa. 


2024-04-02  Pricilla Mukokobi

Share on social media