New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mandu alikana mashumi amabeli atembekiwa kwa Bukalo

Mandu alikana mashumi amabeli atembekiwa kwa Bukalo

2023-12-18  Albertina Nakale

Mandu alikana mashumi amabeli atembekiwa kwa Bukalo

KATIMA MULILO – Mubakweli likwambuyu wazwelopili yalibaka zalitolopo ni matakanyani Eveline Nawases-Taeyele ulumbile mulelo wakuleka sitina, kakubulela kuli utalima tatululo yakusa likanelela kanako yeo bayahi banaha Namibia batalimana ni tokwahalo ya mandu. Nawases-Taeyele ya natambekile mandu amashumi mabeli ka amalalu kwa Bukalo mwasikiliti sa Zambezi Labubeli, naize mulelo wakuleka sitina silisiñwi utatulula tokwahalo yamandu naha kaufela italimana ni yona.

“Mandu sakata atalusa silelezo kwa pula ni moya, kufutumalelwa nako ya silami ni silelezo ya mabasi aluna. Kachenu, lutile kuto bona kameeto mandu ayahilwe ni kufela, asulezwi masheleñi kimulelo wakuleka sitina silisiñwi, mi ni susueza mina kaufela kuzwelapili kususueza bayahi banaha kaufela kuba lindumeleti zamulelo wakuleka sitina. Tumelelano ye mwahala panka ya Standard ni kampani ya Shack Dwellers ya Namibia (SDFN), ibulela kabutungi kuzwisezapata milelo yefumaneha mwa Harambee 2, mi milelo yakutahisa zwelopili mwanaha yona NDP 5, ni Pono 2030,” nabulezi.

Nalumbile hahulu panka ya Standard ni babañwi ba kwamukunda bane baswalisani kutusa kulwanisa butata bwa tokwahalo yamandu sicaba sitalimani ni bona, mi nakupile babañwi kunga mutala kuli butata bwa mandu bukone kutatululwa. “Kamukwaocwalo, luka zwelapili kutahisa zwelopili ya sifumu ni miyaho kwa sicaba saluna sesi kungulezwi kwatuko. Mandu afa mabasi maino ainelezi ni likuta mwahala sicaba. Kamabaka ao, kikwabutokwa kuli luzwelapili kutusa milelo yetahiseza sicaba saluna mandu,” nabulezi.

Nalumbile kamaiso ya panka ya Standard ka kuongaonga mulelo wakuleka sitina. “Luswanela kuzwelapili kubabalela mizwale yaluna sina mulelo wakuleka sitina ha ubonisize. Kimutala waswalisano yakampani ya kwamukunda ni muuso sina mubuso hauzwelapili kushaela taba yeo. Luswanela kubona kuli iyandululwa kuzwa mulelo wakuyaha mandu, kuya mwalikalulo zeñwi batu batokwa tuso. Nikupa hape sicaba babafumana mandu kuzwelapili kutusa mulelo wo, kakufumana nako ni maata akuyepa mingelo yetokwahala kuli mandu ao ayahiwe,” nazwepili kubulela.

Nazwezipili kukupa kamaiso ya Katengo ka Munzi wa Bukalo kuzwelapili kufa mubu kwa kampani ya Shack Dweller, mi nakupile bane bafumani mandu ku ababalela nikubona kuli balifa likoloti ni lisebelezo za katengo kamunzi. “Kiha mubapala kalulo yamina batu babañwi nibona kona bakona kutusiwa.”  Bane bafumani mandu neba ize kututela mwa mandu ao nesi feela nyakalalo kono neli kutisezo yabuntu kakuba babana ni liswanelo zelikanelela ni babañwi.


2023-12-18  Albertina Nakale

Share on social media