New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Mema Gopomukunda Shamvhura Kapi Gana Wapa

Mema Gopomukunda Shamvhura Kapi Gana Wapa

2021-03-18  John Muyamba

Mema Gopomukunda Shamvhura Kapi Gana Wapa
Top of a Page

SHAMVHURA - Vantu ava vatunga momukunda gwaShamvhura-Shamangorwa pwakara projeka zokugava mema momukunda horowero gwaNdiyona moKavango zoupumezuva ngesi kuna kara asi kuna kureta mapuro gomanzi kovatungimo unene mema nye ogo aga tundu mevhu aga ava gava kovatungimo yipo vamwe ndi asi varuganeseko nkenye eyi vana hara yemembo, kuna kumoneka asi ngesi kuretesapo ezimo lyokupwaga pwaga. 

Kugusako nye omu vana kutanta asi kureta ezimo lyokupwaga pwaga, mema aga kwakaramo yininke yoyizera ndi ai kuzonagura nsene okuhwisako sikoverero sosizera, mokukwama vantu vatungamo.

Tumukundagona murongo twakara asi mevango olyo, pwanare asi kukaveta mema komukuro gangandu, ano ngesi kwakarako nye nomulihi vakoka mema aga gatunde momukuro elikwamo vatulire mosirugana kutunda mwaMay 31, 2016 kouministeli wonondima nekungonsitwe, John Mutorwa.

Nomuliu kwaditulirepo mokureta mema gomawa konomukunda odo dakara pepi ndi asi dakundurukida evango olyo mokusika 24 KM kukwamesa mukuro. 

Nomukunda yina gumu kuna kara Shamvhura, Shinyungwe zokomukuro, Mbwata, Livuyi, Korokoko, Mashivi, Mukuvi, Mbambi, Mangu, ntani Shamangorwa. 

Ose tuna yidimburura asi mema aga kapi gana wapa, morwa, nsene oga tura mosipako sosiruwo sosire hawe tomonomo ukwiliva ketako lyosipako, ano nsene nye tagatundu motenga hawe tomono tupu asi ruvara peke oru nampili ngano kodarate ndi kowayi ono gatjisire hawe tomono asi yina litjindji nayinye moruvara peke, yimo ana kutanta gumwe govatungimo gedina Wilbard Shikusho. 

Ose tuna hara mema aga vagakona kone, morwa vantu wovanzi vana kugaruganesa. 

Sayitunga zaNew Era kavazipere mbudi esi vatungimo konyara makwedi gatatu gana pitipo omu kavatente asi ruha rwakarerapo kugava mema konomukunda roministeli zonondima, awo kwakambadara asi elikwamo lyangesi valigave kwaNAMWATER, nye awo yipo vanyoka vene ava vakampani konyima apa vakatara mema aga, ndi asi notenga nokutanta asi mema aga kapi gana wapa. 

Varuganesi ndi vadivi mema kwakere nomapuro kuhamena mema aga, apa vakere asi kwakadingwire evango lina kumwe novarugani woministeli zonondima, awo woministeli kwatente tupu asi mema aga mawa unene. 

Ano ava ye vaNAMWATER, kwatokwere asi komeho vguse sirugana esi vahepa tanko kutuma mema aga kolaboratorium vakagakona kone morwa awo kapi vana kuyihafera eyi vana kumona. Namwater makura yipo vatumine mema ogo, vakagakona kone, makura vatungimo ngesi kuna hara nye kudiva asi yinke vakagwanamo. 

Nsene asi mema ogo kapi gana wapere mokugaruganesa muntu, moomu tuna kugagazarere, kuvhura kuretesapo uvera mosiruwo sina kuwiza. 

Ago kumoneka asi mazera apa aga tundu momulihu, nye konyima zosiruwo tagalitjindji gakare sinaugeha. 

Nsene asi otara mulihu ntani pomba hawe tomono asi yinke tuna kuuyunga.

Nsene asi ono hara kukuhwa sikoverero sosizera ntudi wahepa kuza komukuro, morwa mema aga kutjindja omu safana sidwara oso, yimo ana kutanta Manfred Muronga mutungimo momukunda Shinyungwe.

Sayitunga zaNew Era, simpe kaziuyungisire munamberewa kuronagona moruha rokugava ema moministeli zonondima Munekuto Moses Mpareke, ogu aga katente asi mema ogo mawaawa.


2021-03-18  John Muyamba

Share on social media
Bottom of a page