New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / MTC ota gandja omakwatho gongeshefa kaalongwantu inaaya mona iilonga

MTC ota gandja omakwatho gongeshefa kaalongwantu inaaya mona iilonga

2022-09-01  Victoria Kaapanda

MTC ota gandja omakwatho gongeshefa kaalongwantu inaaya mona iilonga

Ehangano lyokukwatakanithi gomawi gomombepo (MTC), otali ithana aanyasha ya ninge omayindilo okuyambidhidhwa, ya vule okuya po niilonga oshowo oongeshefa dhawo yene. 

Omugandji gomauyelele mehangano lyoMTC Erasmus Nekundi okwa ti ethimbo olya thikana opo aanyasha ya ze momutumba, sho taya ka yambindhindhwa kehangano ndika, nesiku lyahugunina lyokuninga omayindilo omasiku 13 gaSeptemba nuumvo.

Ta ti, MTC opamwe nomahangano galwe, oya gongele oshimaliwa shoomilliona N$1.4, okuyambindhindha aanyasha ya mana kiiputundhilo yopaungomba oshowo ooployeka ndhiikunino, oshilongo ashihe.

Sha ikolela komushangwa gwa pitithwa, omwa popiwa kutya omayambidhidho ngoka otagaka topolwa paali, okukwathela oongeshefa oshona nondho pokati oshowo okuyambindhindha iikunino, omolwa ekaleke po lyiikulya. 

Omunambelewapitithi omukuluntu John Ekongo okwa ti, oshimaliwa shoka okwa li sha gongelwa okupitila mo pologalama kwa li ya totwa po, tayi ithanwa “We Race Together”.

Ekongo okwa fatulula kutya opoloyeka yimwe tayi yambindhidhwa, oyo ongeshefa ooshona naandhoka dho pokati, oya tengenekelwa okuyambidhidha aanasikola ye li pevi, yaana iilonga yena ontseyo yokulonga koonyala ye li 70, ya mana kiiputundhilo yopaungomba.

“Otwa hala okuyayambindha noshimaliwa, shoku landa iilongithomwa yawo, okulonga shoka yena ontseyo mu sho, opo ye yepo niilonga oshowo okukuta yalwe” ta popi ngaaka.

Ta gwedha po kutya aanyasha ya mana omayilongo gawo ye thike poopelesenta 40, yena onsteyo yoku yapo niilonga yokoonyala, oya taalela oompumbwe yiilongo omolwa kaapena oompito ndhiilongo.

Oyendji oyena ontseyo, ihe kayena nkene yena okuya po niilongele kuyo yene.

Ta ti, sho osho shoka ya hala okuyambindhindha aanyasha mboka ya tameke okwiilongela kuyo yene.

Ta gwedha po kutya, opoloyeka ontiyali ondyoka yoku yambindhindha iikunino.

“Omolwa omauwanawa gaakwashigwana, ekaleke po lyiikulya ndika, ota li ka yambindhindha oopoloyeka ndhiikunino dha thika 10, oshilongo ashihe,” ya nyola ngaaka.

Ya fatulula kutya elalakano lyoku yambindhindha oopoloyeka ndhoka okuyambindhindha oshigwana niikunino yawo, mpoka taya pumbwa ekwatho, netompelo lyokwaa ethela ompito yondjala yi holeke oshowo okukaleka po iikunino mbyoka.

“Otwa hala wo okukwathela oopoloyeka ndhiikunino mbyoka tayi shongola, okuyi xwaxwameka opo yi vule oku eta po ehatwa lyiikulya oshowo iikwamboga,” ya ti ngaaka.

Ta ya ti, opo opoloyeka yi mone ompito yoku yambindhindhwa okupitila mo pologalama ndjika, oyina okukala hayi yambindhindha oshowo ya ine kelwa koshigwana, opo yi kalekwe po.

Taya ti, otashi shuwa pu kale pena iikunino yo paumwene mbyoka tayi pumbwa omayambindhindho okuyambulwa po, mbyoka tayika gandja wo iilonga moshigwana.

“Iikunino mbyoka tayi vulu okuyambulwa po, otayi vulu wo okutaandeleka uunongo koshigwana okuya po niikunino nenge oku etapo iikulya oshowo iikwamboga tayi shingithwa kondando yo pevi, opo kehe gumwe a vule okwiihupitha” ta ti ngaka.

Oya ndhindhilike kutya ekaleke po lyiikulya olya pumbiwa lela miitopolwa oyindji moshilongo.

Ta gwedha po kutya etopolo lyiikulya moshilongo halyo naana lya kola, onkene e eta po lyiikulya okupitila mo mukalo gwiikunino otaku hupitha oyendji, momukalo gwiikulya oshowo oshimaliwa.

vkaapanda@nepc.com.na


2022-09-01  Victoria Kaapanda

Share on social media