New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mulihako kuna kuninkisa vanona vakare mosure

Mulihako kuna kuninkisa vanona vakare mosure

2023-09-14  Max Heinrich

Mulihako kuna kuninkisa vanona vakare mosure

Ongwediva- sinzi sovanona wokusika ko 410 posure zaOnaakale zelipakerero momukunda horowero gwaOhangwena kapi avafaura ezuva nampili limwe kosure morwa kwakarako po 10h00 kugwana mulihako gorumbororo. 

Mukurona sure Sanio Sheefeni katente asi nelikwamo eli vakara nalyo lyokupa vanona nondja lyakara asi kuna kugendapo nawa, vanona kuvapa nye mukumo vawize kosure. ‘’ Sinzi sovanona vetu kutunda momambo goruhepo ntani nzara zina karamu, nye vakurona kuna kukondja asi varete nondja edi navalya. 

Sinzi sovakurona kapi avarugana, eyi ayi moneka asi kapisi ureru kugwana nondjaedi nadi kara membo, varongwa kuhafera unene rumbororo oru avagwana posure,’’ yimo ngoso ana kutanta. 

Sheefeni kagwedereko asi nampili ngomu yina kara asi varongwa ava kugenda sinano sosire vawize kosure, nye yitundwamo yawo kuna kutanta Yuma. ‘’ Erongo lyawo nomu ava rugana 48% eyi yina kara asi yiwaawa, nye ose kuna kukondaja moomu twavhulira. 

Erongo lyetu hawe kapisi nawa nawa posure zetu, unene mukaro gosure vanona vamwe kuvarongera mononzugo doyipereki, eyi yina kara asi upyu unene posiruwo esi tuna kara ngesi,’’ yimo ana kuyididilika ngoso. Gumwe gontambo ndunge zaune ogu kahuyungire kosayitunga zaNew Era nomukaro asi vahamudiva nage namumbyendi kadona kupinduka po 04h00 valiwapayikire kuwiza kosure. 

‘’Ose kwatunga ure nosure, nkenye apa ose kuyasika posure poyiha yo 06h00. 

Sure kutameka po 08h00 nye ose kuyasika nosiruwo morwa nsene ono hulilire monkondwa rongero, ove wahepa kukupa matengeko,’’ yimo ana kugwedako.nampili ngomu atiukara nomaudigu kuhamena sure novarongwa vazo, kutunda mosure kapi ayihorauka nnkenyapa. ‘’Kutunda mosure kapi yina kara asi kuhoroka posure zetu, ose dogoro papa kuna kara nosihorokwa simwe tupu omu munona gatundire mosure mosinemo sina puko. 

Munona ogo kwagwana ezimo makura age yipo gatokwere kutundamo mosure. 

Mokuwiza nye kovanona, ose kuhuyunga novakurona vakare nosinka sokuwapayika vanona vawo valivinduke kuwiza kosure yipo asi vahahulilira kuyasika kosure- an oose twaturamo nye matengeko komunona ogu nawiza ana hulilire kosure.

Ose kuvatengeka unene vahepa kuzeresa evango lyosure.’’ Yimo ana kutanta Sheefeni. 

 

 

Mulihako…. Varongwa kuna kuvatera mevango lyokuterekera yipo vagwane rumbororo.

Efano: Max Hendrich


2023-09-14  Max Heinrich

Share on social media