New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mutorwab ge ǂkhâ!nâsa Fly Namibias di ǀAeǁgams-Rundus ǁkhanas !aroma ra ǂgan

Mutorwab ge ǂkhâ!nâsa Fly Namibias di ǀAeǁgams-Rundus ǁkhanas !aroma ra ǂgan

2023-08-15  John Muyamba

Mutorwab ge ǂkhâ!nâsa Fly Namibias di ǀAeǁgams-Rundus ǁkhanas !aroma ra ǂgan

Nausab ǂhâǂhâsasib ǁkhana !oabadi nî ǀAeǁgamsa xu Rundus ǁga hâsa ra mâ!gâ xawes ge nēsa īǁkhā tama ra ī, ǁkhana-aona xus ǂkhâ!nâsa a !nubu amaga, tib ge Fly Namibias danasîsenǂuira direkteri, Andre Compiona ge mî. Fly Namibias di ǁkhana !oabadi Rundus ǁga hâdi geMontaxtsēdi, Wunstaxtsēdi tsî Fraitaxtsēdi ai ǀAeǁgamsa xu ǁgoaga 7h30 ai ǂoa tsî Rundusa xu karab di 16h00 ai ra dawasen. 

!Nāsa ǁaegas ge nē anikunisa !nona tamas ka i o nēs xa ǀoro khoen ǀguina ra ūhâ. Compioni hîa !âhuru-aon di ǂnûs tawa ǂoa ge wekheb Mantaxs ai gere !hoab ge ge mî, nē ǁkhanas daob di ai!gûs ǀkharib !nâ hâ !âhuru-aon di ǂkhâ!nâs ǀkha ǀgui a ǁawoǁawohe ǁkhā !khaisa, !gōsase aitsama mâbasen ǁkhana-aon, !kharagagu ǂnûiǂgādi tsî ǂharugub ǀhûhâsib tsîna. “Sida ge !gâi!gâi!nâsa oresa nēdi ī mâisan ǂhâsigu !aroma a mā -khā. ǁNā-amaga ta ge ra ǂgan in nē ǀkharigu di ǂgaeǂgui-aona ǁawo-ǁawo ǁîn mâisan nî ǁkhanasa gaxuse autodi ǀkha !naris xa, īǁkhā i karao,” tib ge gere ǀaro. Compioni ge noxopa ge mî, ǁîn !oabade ra sîsenūū !nāsa !gôab khoen a ǂhanub di sîsenao !khaisa.  

Nē !aoroxa mâsib nē ǁkhanadaob mâ!âba oresa hōbas aseb ge ǁ-îba ǀkharisi ǂgaeǂguisa gere ǀkhoma in sîsenaona Rundusa xu ǀAeǁgams ǁga ǁkhanaǂgâ kai. ǁÎb ǀkhāba aib ge sîsengu tsî !nari!oabadi ministeri, John Mutorwab hîa nē ǂnûsa ge ai!ǂnû-aose gere !khōdanaba ge mî, ǁnā 700km di !naris Rundusa xu ǀAeǁgams ǁga hâsats ge 1 iri di ǁkhanas kha ra dītoa. “Sada ge nētsē nēpa ǀhao hâ î da mî!ābagu ǂhâǂhâsa ǁhōn hîa Fly Namibias ǁkhanadi Eros-Rundus tsî Rundus-Eros ǁga hâdi ǂnamipe. 

21 Gamaǀaeb 2023 dis ai ta ge tita Eros Anikuniǂgāsa xu Rundus ǁga gere tsîn ge ǁnā anikunis !nâ !nona ǁkhana-aon ǀguina ge hâ i. Tita ge ǁnātsē anikunis ǂgaeǂguisa gere mîba, ǀnîsib kom nē mâsiba khoen !nāsa ǂansa nē ǁkhana!oabas ǂnamipe ūhâ tama is xa ra !aromahe, tib gere mîba !âǀhuru-aona, tsî da ge nētsē ǁnā !hoaǁares xa ge !aromahese ǀhao hâ,” tib ge gere ǁgui!ā. 

Kavangob Aiǂoas ǀkharisi mûǂamaob, Bonifatius Wakudomob di tsâsib ge ǂhâsib hâsa Fly Namibias nî ǂkhâ!nâhesa, nē daob !kharaga !aromadi !aroma a ǂhâbasa amaga. Kavangob Huriǂoas ǀkharisi mûǂamaos, Sirkka Ausikus ge Wakudomob ǀkha ra ǀhûǀguise ge mî, “ Fly Namibias ge sida ǀkharib !nâ a ǀūsa, sida tawan hā tama hâ xui-ao. 

 

ǀGaisase ra ǁnāǁgôas … Fly Namibias di Rundusa-ǀAeǁgams ǁkhanadaob di ai!gûs ge !aorosa mâsib !nâ hâ. 


2023-08-15  John Muyamba

Share on social media