New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Namibiab ge N$1.8biljun marisa ǀhûhâsib ǂurusib mâsiba oe-ams !aroma go !khō!oa

Namibiab ge N$1.8biljun marisa ǀhûhâsib ǂurusib mâsiba oe-ams !aroma go !khō!oa

2021-05-11  Albertina Nakale

Namibiab ge N$1.8biljun marisa ǀhûhâsib ǂurusib mâsiba oe-ams !aroma go !khō!oa
Top of a Page

Lufthansas ge ge ǂanǂan, ǁîs nî ǁkhana!oabadi âsa Namibiab ǁga tsî ǁîba xu Aoǁkhumuǁkhâb2021 di tsoatsoas ai ǁîs di ǀasa Eurowings Discovers ǀkha tsoatsoasa. 

Lufthansas di Andre Schultzi hîa a hoa!nâ-aixa danab Afrikab !Khawagas tsî Aiǂoas Afrikab !âgu !aromab, ge ǂoa ge wekheb !nâ ge mî sîsenxasiga ǂnāǁnâ kais ǂnamipe hâ !aroman !aroman ǁîn tsîna ǂhâbasa ǀkharaǀkharade nî ǂgâxa-ūsa, mâtin ǁkhanade nî !khōǀgarasa. 

“Nē ǁkhâb, !Khaitsâb 2021 di ǀams kōsegu ge ǀnai mâ ǁkhana ǁaegu tsî tsēde ǁnāti nî hâǀgara, ǀAeǁgamsa xu tsî ǀAeǁgams ǁga Frankfurtsa xu,” tib ge ǂhaitsi māǂui-i !nâ ge ǂanǂan. 

Gamaǀaeb di tsoatsoasa xu ǂKhoesaob ǀams kōses ge Lufthansasa ǁîs !oabade ǀAeǁgams – Frankfurts daoba nî mā, tsî nē ǀasa ǀkharaǀkharas !nâ ǁîs di ǁkhanas ǀAeǁgams ǁgasa !uiǁaeba !oa nî ǁnumi.

ǁNās khao!gâ, Aoǁkhumuǁkhâba 2021 xus ge Lufthansa hoa ǁkhana !oabadi ǀAeǁgams ǁga tsî ǀAeǁgamsa xu hâde ǁîs di ǀasa Eurowings Discover !âba nî ǁkhaeǁnâ tsî !uiadi ai ǀAeǁgamsa xu nî ǁkhana. 

Air Namibias ge 2020ǁî kurib !nâ ǁîs di ǁkhanadi ǀAeǁgamsa xu Frankfurts ǁga ge hâ ide, Covid-19 xa ge !aromaheseb ge Duits!hūb tsî nau Europab !hūga a ǂnûiǂgā !narisarimas ǂnamipe ge hâ ǁkhaedi !naka ge ǀû. 

Nē daob ge tātsē ǁnās khao!gâ ǁkhawa ǀhui-amhe tama ge i, Air Namibias ge sîsenxasiga a ǂganam tsî !auga!hūsi !naridi ǁkhaede noxopa hâse. 

“Sida nēsi ūhâ ǁkhanadi proxrammi, Namibiab ǁga tsî ǁîba xu hâdi !aromas ge Lufthansasa ǂgomǂgomsa ǁkhanade ra mā koro !nāde wekheb !nâ, ǀAeǁgams tsî Frankfurts hâra ǁaegu,” tib ge Schulza ge ǁawoǁawo. 

Lufthansa !Nans ge noxopa ge ǂanǂan, ǁîn a ǁaxasa ǁîn di ǁkhana !oabade hoa ǁhôadi !hūbaib didi ǁga khoraǂuisa.

ǁKhātib ge Schultza ge ǂanǂan, nē kurib, 2021 hoaragabas Lufthansasa nî ai!gôsa, ǀnai hâ ǁkhanadi koro !nāde wekhekorobe ra hâdi ǀkha nî ai!gûsa. 

“Nēti ī !gâi ǂhôasa ǁkhanadi ǂnamipe hā-ūs ǀkha da ge ǀam tama hâ, xawe !norasasib ge a sida ǂguro xū ǂâisa ra ǂnûi-aihe-e,” tib ge ge ǀgonǀgon!gao.


2021-05-11  Albertina Nakale

Share on social media
Bottom of a page