New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁNâu!gâ!khaib ge FlyNamibias mâsiba nî !eream

ǁNâu!gâ!khaib ge FlyNamibias mâsiba nî !eream

2024-03-19  Maria Sheya

ǁNâu!gâ!khaib ge FlyNamibias mâsiba nî !eream

Namibiab !aromas -îs ǀoasa ǁkhana!oabase hâ FlyNamibias ge kaise ǂō mâsib !nâ hâ !Nari!oabadi Ôa!nâ!nans ge ǁîs lesensisa ǁkhawa ǀasaǀasa a ǂharas khao!gâ. 

FlyNamibias di lesensis nēsis ǁîs ǀkha noxopa ai!gûgarus ge 28 ǀKhǁkhâb 2024 ra !gûǀam.Nē ǂnûiǂgs ge nē lesensis ǀkha 1995ǁî kuriba xu !goaxa tsî ǀnai koro !nāde ǁkhawa ǀasa kaide dī hâ, ǀunis ais ge ǀKhūǁkhâb 2019 !nâ ǁkhawa ǀasa kaibahe hâ ise. 

ǂOa ge wekheb Denstaxtsēs ais ge FlyNamibiasa ǀAeǁgams ǀGapi ǁNâu!gâ!khaiba ge ǀgūǀkhā, !Nari!oabadi Ôa!nâ!nans ge ǁîs lesensisa ǁkhawa ǀasa kai tide ti 7 ǀKhūǁkhâb 2024 ai a ū mîǁguiba ǂharas !aroma. ǁÎn ǂganamsens !nâs ge FlyNamibiasa, ǀGapi ǁNâu!gâ!khaiba ra ǂgan, in nē mîǁguiba aibe !khōmâi tsî ǁîn di ǂganamsensa ǁkhawa kō!gâ. 

Ai!âs ge nē ǂnûiǂgāsa ǁnâu!gâ!khaiba ra ǂgan, in mā-amhe tsî ǁkhana!oabadi ǀkha ai!gû, ǁîn di ǁkhawa ǀasa kaibahes di ǁhōb mâti nî mâsa kōse. 

Nēs xōǀkhās FlyNamibiasa ra ǂhâba !khais ge, îb nē ǁhōba komisaresi ǁga sî-oahe, ǂgaoǀkhās nē ǂganamsens !gâi !ereamsa nî māhes dis ai tsîs !ereamsa 14 tsēdi !nâ nî dīhesa. ǁNâu!gâ!khaib di ǂkhanin !nâb ge FlyNamibiasdi direkteri, Colin Henri van Schalkwyka ge mî, !nari!oabadi ôa!nâ1nans !aromadi ǁîn lesensisa ǁkhawa ǀasa kai tama is dide ge mā tama isa. ǁÎb ra mîsa !oan ge ǂganamsensa ǀnai ǂoa ge kurib di ǀHōǂgaeb !nâ ge a māǂgā. 20 !Khanǀgôab dis ais ge FlyNamibiasa ôa!nâ!nans ǀkha ǂnûsa ge hâ i. 

ǁNā ǂnûs !nâs ge Loini Shikales hîa a !nakaǂnôa aiǂnû-aosa, aiǂnû-aob ôa!nâ!nans dib, James Diedericksi hîa ge ǀaeb ǀkha ǀkhai iba gere ǂnûǁkhaeba. 

Van Schalkwyki ge mîsa !oas ge ôa!nâ!nansa ǁnā mâi-ai!âs ǂganamsens dis !nâ ǀguis khami ī ǂâiǂhansen-i tsîna ǂoaxa- tama ge hâ i tsî hoaran ge mîba da o, hû tsēdi ǁaeb !nâ !ereamsa nî mā ti ǀgui ge mî. Hanas nē lesensisa nî !gûǀam kaihes kara, os ge nēsa !gâi tama sîsenǂuiba sîsenaon, !nari!oabade nî hō khoen tsî !kharaga sîsen!âgu !hūb diga nî !khōǂgāba. Ai!âb ge sâuǁkhāsiba ǁaupexa N$174 miljuns kurikorobe ra ǂgâxasa ǂoa!nâ tsî 87 sîsenaona sîsenose nî ǂnû. 

ǂOa ge wekheb aib ge FlyNamibias ǂnoaba-aob, Raymond Heathcota aoǁguiga ǀGora!gâ-aos Esi Schimming-Chasa ge ǁgui-ai!â. Nē ǁnâu!gâs tawa i ge ǀguis ti ra mîhe ôa!nâ!nans ǁani-i tamas ka i o ministeris !nari!oabadi dis ǂnûǁkhaeba-ao-i tsîna nē ǁhōba ǂoa!oas !aroma ge ǀkhai i, xawen nēs xa ǂanǂanhe hâ hîa.  ǁNâu!gâ!khaib ge nēs ǂnamipe ǂoa go mantaxtsēs ai mî-guiba n  ge i. 


2024-03-19  Maria Sheya

Share on social media