New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nuka ya Lyambai: mbuyoti ye ipatile

Nuka ya Lyambai: mbuyoti ye ipatile

2023-09-18  Albertina Nakale

Nuka ya Lyambai: mbuyoti ye ipatile

KATIMA MULILO – Ali anosi aitamile sitenge inze atapisa litino mwanuka ya Lyambai, Queen Lilungwe walilimo zemashumi amabeli uikabela likande la musizana yapepilwe nikuhulisezwa kwamukulela wanuka. 

Nazwezi sikolo mwasitopa sa bulobañwi mwasilimo sa 2020 kwa sikolo sa Wennie du Plessis mwa Gobabis, mi aiketela kukutela kwahae mwasikiliti sa Zambezi
kutobabalela mwana ‘hae. Lilungwe upila mwakomponi ya Lwayaha ni bashemi bahae, bukaufi ni nuka ya Lyambai.

Hatabeli feela nuka kono ubulela kuli hasabi nihaike kubandamenwa ki likwena kapa likubu. Kwanda kueza misebezi
yafalapa yomunca ya sabeleki ubulela kuli usebelisa nuka kuikatulusa, kunahana nikubona kuli lizazi lizamaya cwañi nikuli aeze sesiñwi sesinde. 

kwanuka ufumana susumo ni takazo yakutalimana ni butata bwa zazi ni zazi. “Hanikeni sikolo; nisweli kutapisa litino za mwanake. Nitaha kwanuka kuto tapa zazi ni zazi. Hakuna zeni saba… 

Hakikuli kwena inelezi feela kuni
libelela. Kimaikatulusezo kwanu. Lusebelisa nuka kutapa ni kutapisa litino, nihakuna ni pompi kwandu. Kutapiseza kwanuka kutusa kuli mezi asike afeela kapili
kwandu. Nitaha kwanu kulibelela litino hali oma kona nikutela kwandu. Nitabela kutaha kwanu ninosi kakusasa ni kakusasa. Hakusabisi mi hakuna butata boni talimana nibona hanili kwanuka,” Lilungwe nabulezi abonisa tabo mwameeto ahae.

Bakeñisa kuli habeleki mi hasika feza hande sikolo, uiketezi kukala kulekisa likota kutusa lubasi lwahae ni mwana ‘hae. “Nilekanga likota kumuuna yapila
kwa Liselo, ili yalekisa likota zende. Uni lifisanga N$270 motikala haitala. Nito fumana kekezo mwapisinisi yakulekisa
likota. 

Hakuna likota mwakomponi monipila, mi batu batokwa likota. Nilekanga likota viki ni viki, ili kutalusa kuli pisinisi izamaya
hande. 

Nitabile mi nitusa bashemi baka mwalika zamwandu,” nabulezi. Kono hazwafi hala kukutela kwasikolo, usana ni sepo yakuli ndatahe namusepisize kumuisa kwasikolo
sesi kambweshafaza mayemo ahae. Una ni pono yakutina mushukwe mwalituto zakulwanisa bubangoki.

Kono sina buñata bwa bayahi banaha Namibia ubilaezwa kibuipanguli bwa babanca, babasina zeba eza. 

“Batu kwanu balitaka zaka habana kutwisiso. Habalati kueleliza, mi banga kuli kitaba yemaswe,” nabulezi. Kono nasusuelize litaka zahae, baba ipumana kusina zeba eza kusebelisa mazazi abona kuba nto yende. Nafile mamela kuli kuina feela “kikufa diabulosi sibaka, mi kihande kuitenga kufumana sakueza nako kaufela.” Kalibe Lilungwe una ni tumelo yakuli kuitenga mwalika zebunolo sina kulekisa likota kwanda kuina feela kukona kuzwisa mutu mwabubotana, nikutisa sico fa tafule.


2023-09-18  Albertina Nakale

Share on social media