New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ohanona ya gwile mehela lyomeya

Ohanona ya gwile mehela lyomeya

2023-03-01  Victoria Kaapanda

Ohanona ya gwile mehela lyomeya

Aakuluntu onkene taya kumagidhwa kopolisi yaNamibia okukala taya sile oshimpwiyu aanona ye li kohi yomimvo nenge ya kale taye ya thigi miikaha yaantu aakuluntu.

Opolosi moshitopolwa shaShikoto okwa li ya kumagidha aakuluntu konima ohanona yomimvo mbali ya si sho ya gwile mehela lyoolita 50.

Omugandji gwomauyelele gwopolisi moshitopolwa shaShikoto Ellen Nehale okwa ti oshiningwanima shoka osha holoka mehuliloshiwike momukunda Etunda no.3 momudhingoloko Okankolo.

Otaku hokololwa kutya ohanona ndjoka okwa li ya thigwa kuyina megumbo, miikaha yayinakulu oshowo aanona yalwe megumbo omanga a yi kongeleka. Olutu lwohanona ndjoka okwa li lwa adhiwa anuwa mehela lyomeya, ihe kakwa li pe na ngoka a mono kutya ohanona ndjoka oya yi mo ngiini momeya.

Omeya oga faalale omwenyo dhaantu oyendji, omolwakwaasilwa oshimpwiyu oshowo okukumagidhwa.

Opolisi yaNamibia oya kala noku tseyitha miikundaneki kutya, ndika ethimbo lyomvula ndyoka hali faalele oomwenyo dhoyendji, nuunene aanona ihaya kala metonatelo lyaakuluntu.

Opolisi oya gwedha po tayi ti aakuluntu naya kumagidhe aanona, kwaashoka ye na oku iyanda kusho, nokukala taya zi kosikola ya ukilila komagumbo.

“Aakuluntu naya kale ye na oshiho uuna aalongwa inaaya thika komagumbo kuyele, konima yosikola ya pita mo, opo ya kale ye shi mpoka pe na aanona yawo,” ta ti ngaaka.

Ta yi ti omvula inayi hula okuloka onkene iishana otayi kala ya udha omeya.

“Longeni aanona kutya omeya ihaga dhanwa oga nika oshiponga,” tayi popi ngaaka.

Opolisi oya kumagidha wo natango aakuluntu mboka haya zi koondingosho ye li kohi yiikolitha pethimbo lyomeya haga kala ga talama miishana, opo ya ende nuukeka.

vkaapanda@nepc.com.na


2023-03-01  Victoria Kaapanda

Share on social media