New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omikuli kadhi shi eyambidhidho - Chicco

Omikuli kadhi shi eyambidhidho - Chicco

2023-02-28  Victoria Kaapanda

Omikuli kadhi shi eyambidhidho - Chicco

Omupresidente gwEhangano lyaanangeshefa Namibia Local Business Association (Naloba), Erastus “Chicco’’ Shapumba okwa ti okugandja omikuli kaanangeshefa hako okuyambidhidha ongeshefa. 

Shapumba ndhoka okwa li e dhi popi Olyomokaya mOngwediva sho ehangano ndyoka lya li tali dhimbulukwa evalo lyalyo, sho lya gwanitha omvula yimwe. 

“Omikuli otadhi ku etele ashike uudhigu mboka itoo vulu, sho tadhi ku thigi moongunga oonene,” ta ti ngaaka. 

Ta ti, Namibia oku na oonzo dhopaushitwe odhindji nodha gwana. 

Shapumba ta ti, oonzo ndhoka anuwa otadhi patwa, ihe shoka uukolonyeki. 

“Ngoka omukalo gokukolenyekwa oshowo okukanithwa, tu kale tatu pula oongunga tse tuye mekano,” ta popi ngaaka. 

Shapumbwa okwa kumagidha oshigwana shi tule oonyala kumwe, etashi longele kumwe okulwiitha omaupyakandhi gatya ngaaka. 

Ta ti, oshigwana ngele tashi kala mewi limwe, nena otashi vulu okuuvika ko nokusindana, ihe ngele owu li ongoye awike ito sindana. 

‘’Ngele itatu longeleni kumwe katu na esiku tu ye komeho. Ongeshefa itadhi yi komeho oshoka itatu kutha onkatu ndyoka yili mondjila,” ta ti ngaaka. 

Ta gwedhapo ta ti, ngele itaya manga oonyala kumwe itaya otaya hepa, etaya tameke oku ehela omikuli ngaashi kwali hashi ningwa nale. 

Omupevi Presidente Peter Kanu Amudhila esiku ndyoka okwa popi ta ti, ehangano lyoNaloba okwali lya totwapo omvo gwayi. 

Amadhila ta fatulula ta ti, ehangano lyoNaloba olyi lile po okukwathela aanangeshefa Aanamibia oku ya kondjelela omawunawa oshowo okuhumitha komeho eliko lyoshilongo. 

‘’Sho twa thikama mpaka nena, Naloba okuna iilyo yathika 3 200, no tatu tsikile okukumagidha aanangeshefa ayehe aanene nashona opo ya landule ehangano ndika,” ta kumagidha ngaaka. 

Ta ti, tango sho kwali ya totopo ehangano ndyoka okwali yena eikwatopomutima kutya otaya keshi pondola ngiini, ihe ayihe nena oyili nawa, nehangano otali ende lyuuka komeho. 

Amadhila okwa ti, otaya pandula iilyo ayihe, sho ya kala noku yambindhindha ehangano ndyoka mpoka lya kala lya pumbwa omakwatho opo lyihume komeho. vkaapanda@nepc.com.na 


2023-02-28  Victoria Kaapanda

Share on social media