New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sikolo sa Masikili sifumana mapurinta, makatulo

Sikolo sa Masikili sifumana mapurinta, makatulo

2023-07-10  Correspondent

Sikolo sa Masikili sifumana mapurinta, makatulo

Marythar Kambinda

 

KATIMA MULILO – Sikolo sa Masikili sesi fumaneha kwanda sikiliti sa Zambezi nesifumani neulo ya mapurinta amabeli kuzwelela kampani ya 26 Media, hamoho cwalo ni neulo ya liheta zezamaya sibeli zelishumi, kuneulela baituti babashebile kuzwelela ku Nadia Mushabati. Ili yazwelela kwa Masikili kono kanako yacwale upila kwa Windoko. Naize ulumela kuli kukutiseza sicaba kukona kutisa cinceho.

“Hanisikafuma, kono nako kaufela hane niya mwatolopo kuyoleka libyana zamwandu neniyo lekanga ni makatulo kufitela niba ni amañata kuli nitofa neulo yapili. Kasamulaho aneulo yapili neni bile ni ngambolo ni yomuhulu wasikolo yana ni zibisize zalitokwahalo zasikolo sihulu mapurinta ni makompiuta,” nekubulezi Mushabati. Ili yana sepisize sikolo kuli uka lika mwakonela kukupa babañwi kuli sikolo sifumane mapurinta.

“Kona mone kutezi kuli 26 Media ifumanehe. Kisikwata sa babanca baba eza lipisinisi bane bakalile cwanuñu kono neba iketezi kukutiseza sicaba. Nikutile kutofa zene neuzwi ni neulo yaka yabubeli ya makatulo, kalimbuyoti zenifumana nilakaza kuzwelapili kuneula,” nabulezi. Nasusuelize sicaba kutusa sikolo mobakonela kaufela. Muyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela John Likando nalumbile Mushabati mi naize kinto yende kubona limembala za sicaba inge lifa lituso kakuli mubuso unosi haukwanisi.

“Muuso ukona kukalela fokuñwi, kono kikuluma sicaba kuli lukona kutusa cwañi,” nekubulezi Muyemeli. Likando nabulezi hape kuli banana babañwi mwasilalo basaya kwasikolo basina litino sakata, mi butata boba talimana nibona butisa kuli basike batokomela nako yasikolo. “Buñata bwa likolo mwasilalanda saluna baitinga kwakueza makopi kwaofesi ya likolo la tuto mwasilalanda, ili taba yetata nako yamuunda,” nekubulez Likando. Muyemeli nakupile sicaba kuzwelapili kutusa mobakonela, “kakuli zeinyani zebafa likona kutisa cincano.


2023-07-10  Correspondent

Share on social media