New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tā tsūke!gâb go hâpa xu ūbēsen - Nampols

Tā tsūke!gâb go hâpa xu ūbēsen - Nampols

2024-02-20  Correspondent

Tā tsūke!gâb go hâpa xu ūbēsen - Nampols

OMUTHIYAS – Namibiab ǀAwa!namn di ǀHûs (Nampol) Oshikoto ǀkharib dis ge nē kurib !nâ ǀgam !nae!khaira !nuri hâ, ǁnāpan !nari-aona autotsūke!gâ-i !nâ go !â-i !âna, ǀawa!namn hâ tama hîa ǁnā !khaiba xu ra ūbēsens dira. 

Oshikoto ǀkharib ǀawa!namn di ǀhûhâsib ǁhōn ǀkha a !nao-aisa mâisas, Inspekter Ellen Nehale-Kangulus ge !nari-aona !khâikhom tsî gere mîba, in autotsūke!gân ǁaegu !nâ ǂan ǁîna xun tarena ra ǂgaoǀkhāhes tsî !ereamxasigu ǁîn ai ǁgoega. “!Nari-aona xu ra ǂgaoǀkhāhe !khais ge, tsūke!gâb khao!gâ mâtikōseb nē ǂkhôaba kai tsî a ǀgaisa !khais tsî hâna-i khoe-e nî tsû hâ is kara, o tare-ets nî dīs tsîna. ǁNān hîa tsû-aina go hōnats ge nî mâxōǀkhā tsîts ge tsūke!gâba 24 irgu ǁaeb !nâ ǀgūse mâ ǀawa!namn beros tawa nî !nuri,” tis ge Nehale-Kalungusa Nampas ǀkhas ge ǂoa ge wekheb Denstaxtsēs ai ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâ gere ǀgonǀgon!gao. Nehale-Kalungus ge gere mî, ǂants a hîa nēti ī auto-tsūke!gâna ǀawa!namn tawa !nuri!gâ tama is ge ǀawa!namna ra mā-am, ǁhōba ǁnā !nari-aon !oagu nî ǁkhowa-amse i tsî ǁîna !gôa!gonsa. 

“ǁKhā soab ai ta ge ǀnū!gû-aon tsî ǀhûhâsiba ra hōhō!nâ in daoba !gâus ai!â ǂgurose ǁareb ǁga kō, ǁnāpa xu amǀkhāb ǁga tsî ǀuniga ǁareǀkhāb ǁga kō tsî ǀgui !anu daoba !gâu,” tis ge ge ǀaro. Senior ǀawa!nams ge hui!nâde daoba !gâus !aroma ǀhûhâsiba gere ǁguiǂuiba. Nehale-Kalungus ge ǀhûhâsib ai gere ǀkhomaǂgan, in tā ǂauxûib tsî ǀhubuǀhubusenxūn !nakan hâ hîa daoga !gâu. 

ǂGui !nāde ra hā !khais ge ǀnū!gû-aon ra ā!khaina xu ǀhorohâse oa tsîs huka ǁnā mâsib !naka ǂhanu mîǁguib mâǁaets nî daoba !gâus diba ūsa supu tama, xui-ao ǁae tamab ai !gâu tamas ka i o ǂausib xa ra !aromahese auto-i xa ǂgâuhesa. Nēs ge ǁkhaehe ǁkhā ga hâ ûiga ǂoa!nâdi tsî ǀkhai go i sorosi !nubusin tsîna a !aroma ǁkhā. -Nampa


2024-02-20  Correspondent

Share on social media