New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tsoaxubams ge ǁanai!hūde DRCb ǁanǂgā-aona ge ǀkhae

Tsoaxubams ge ǁanai!hūde DRCb ǁanǂgā-aona ge ǀkhae

2024-01-30  Eveline de Klerk

Tsoaxubams ge ǁanai!hūde DRCb ǁanǂgā-aona ge ǀkhae

TSOAXUBAMS – 300 xa a !nāsa Tsoaxubams di omaridi hîa Democratic Resettlement Community (DRC proper)  ǁanǁguib din ge ǁnā !hū!âdi hîas ge !ā!khōmaisa ǂhanuba xus ge hō maris ǀkha a !anutoade xu nî domdore. 

ǂOa ge wekheb ais ge Tsoaxubams di !ā!khōmaisa ge ǂanǂan, ǂguro !nās di omǀhoesisa ra ôa khoen nî 379 ǁanai!hūde xu DRCb !nâ domdore !khaisa, !gōsase, ǁnān hîa khoraǂuisa !âgu; 27, 29 tsî 30 didi !nâ ǁan hâna. 

Nēs ge ǁkhawa ǁgauǁgaus ǀarosen ra mûmûsa sī!nâs ommas !nâ hâ ǂhâsiba oe-ams disa Tsoaxubams !nâ, ǁnāpan 22 000 khoena ǀguitsē !hū!â-e nî hōbasens !âubasens !naka xoamâisen hâse. 

“Nē !hū!âde !anu tsî !gao!gaos ǂhâbasa xūna sī-ūs ge ǁaegub ǂhanuba xu ge hā. ǁNā-amaga, da ge !hūde ǁanǂgāsaben ai a ǁamaxu ǁoa hōǂgā-i !aroma, ǁîdi ǀkhaeb ase ǀgui a dīhe ǁkhā amaga.  

Tsîb ge ǁnā-amaga ǂhanuba ge mā-am da nēsa ǀkhaeb ase dīsa,” tis ge !ā!khōmais mîgowaba-aos Linda Mupupasa ge mî. 

DRCb di ǁanǂgāsaben ǀnai !hū!â-i ai ǂnôan ge nē ǀkhaeba xu nî domdore. ǁNā ǁhûiǂuisa khoen ge nî ǂguro !nās omǀhonkhoe-i tsîs ge ǁnā-amaga !ā!khōmais ǀawemā!nansa ǀhûhâsib ai ǂgansa ra dī, in ǁnā ǀondi hîa ǂhôaǂkhanigu tsî kai
ǂanǂanǁgauǂuigu ai !ā!khōmais tawa ra ǂoaxana !gâise kō!kharu!nâ. 

Khoen hîa ǂans ǀkha ǂnôa tsî a ǁgauǁgau ǁkhān, nē khoen ǀnai Namibiab ǀnî !â-i !nâ a omǀhonkhoe !khaisan, ge ra ǂganhe in ǀawemā!nans mâisan tawa ǁnā ǁgauǁgauna māǂgā,” tis ge ǂanǂansa ra khomai.“ ǀOasa ǂgaekhâisa xoakhâib ǁnā domdore-aon dib ge ǀhûhâsib kō!kharus !aroma Tsoaxubams !ā!khōmais tawa nî hōhe. 

Khoen hîa !gâi!gâibasensa ūhân ge, hoa ǀhaoǀhaosa ǂkhanina !ā!khōmais beros, BO-12
tawa a kō!kharu!nâ ǁkhā. Khoe-i hîa ga
ǂnoa!oa-e ūhâ i ge, ǁî-i di ǂnoa!oasa xoamûb ai 2 !Khanǀgôab dis di 12h00 kōse a māǂgā ǁkhā. “ǂHâbasa a !khais ge ǂan du nî !khaisa, ǂnoa!oa-I hîa Emails !nâ-ū ra sîhe-i ū!oahe tidesa tsîn ǁnā-amaga xoab !nâ hâ ǂkhanina CEOb beros
tawa nî māǂgāhesa,’ tis ge ǂanǂansa ai!â gere khomaisen.


2024-01-30  Eveline de Klerk

Share on social media