New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Uutoni kahundilire nondango donodoropa vahageke nomutangu mokatji kawo

Uutoni kahundilire nondango donodoropa vahageke nomutangu mokatji kawo

2023-07-20  Aron Mushaukwa

Uutoni kahundilire nondango donodoropa vahageke nomutangu mokatji kawo

BUKALO- ministera gonodoropa nekuliko nomukunda doponze Erastus Uutoni kahundilire nompitisili domonodoropa asi vahepa kuliporako kweyi yonomutangu vene navene omu navalihamesere mokukulika ntani kureta sirugana pepi novantu. Uutoni kahiungire nonakngo edi sivike sina puko posiruwo nye esi kavakageve ntateko kowo vana kukatunga mambo gokusika ko 162 modoropa zaBukalo zakara momukunda horowero gwaZambezi. 

Age kayitente asi nomutangu mokatji kovagendesi nodoropa ndi asi ndango kuna kureta udigu mokuza komeho nekuliko, pokukahulisa kwato ekuliko nkenye ano vantu awo tavakapa nye umbondo epangero. Konompitisili nye devango lya Bukalo, kwakara asi kwato ekuliko nkenye lyahoroka posiruwo sina kukapita. Yinke,ynke yayininkisa ngoso? Nomutangiu mokatji kanyamwetu, ntani nyamweni none mwayidiva. Vakondi vange wokuhara, vakaume vage wokuhara, ekoro lyange, yinke mpamwe yina kureta nomiutangu?’’ yimo ana kupura Uutoni. 

Ministera kahefe mokumona egano lyangesi, eyi kuna kulikida nye eruganeno kumwe ntani kulihameseramo eoangero lyontjima ntjima yipo asi nodoropa detu dikure, unene Bukalo, twahepa nye kukara vahali novaholi kweyituna kutumbwidira yina kara asi eparu lyovantyu vetu vagara, vakadi ntani vanona. Age kahundilire nye ava vana kukadika mambo aga asi vahepa kutara ava ava gwana nonzambi dononunu. Mwayidiva asi vantu vetu ava vana kudika mambo kuna hara kukura ndi kugawopa pangenderera makura awo kutara unene owo ava gwana nonzambi dohansako tavasigi owo vakara asi yisesu avagwana. 

Apa nye omu wiza muyatare asi mwahara kukulika evango olyo, mwahepa kutara unene kowo ava gwana nonzambi dononunu yipo asi nawo vahepa kugwan yihepwa yangoso. Nguuru gomukunda Lawrence Sampofu, kahundilire wokudika mambo asi vahepa kutara asi oyo vana kurugana kuna kuliza nomulyo goyimaliwa. Ose kuna kuyimona eyi konomukunda dimwe , konyima tupu zomakwedi gatatu eyi vana dike nare kuna kugwa. Yimo ana kuhundira Sampofu. Ava nye vana kukadika mambo aga, Oassis Learns &Hamco Investment kavatente asi ekuliko lyangesi kuna kara nye monomuhanguro ntatu. Muhanguro gokuhova, kuna kukadika mambo 162, ano pwauvali tavakadika nye evango lyomaholi ntani pwautatu takadiva emunzugo lyenene lyoyitora. 

Mw e y i ny e ya w o yokuvatumbukira mokugavako kovatungimo, awo kuna kukawapukurura evango lyokudanena maudano gombara ntani awo tavakadika emunzugo lyemunene lyoyigongi. 

-aronmushaukwa@gmail.com 


2023-07-20  Aron Mushaukwa

Share on social media