Kuitwanisa mwa Katima kufele – NDP

Home Silozi Kuitwanisa mwa Katima kufele – NDP
Kuitwanisa mwa Katima kufele  – NDP

KATIMA MULILO – Katengo katolopo ya Katima Mulilo ha ka swaneli kufetulwa sihoto, teñi muipo ni kuitwanisa kilika za kazazi. Ao ki manzwi amuongaongi wa kopano ya NDP mwasikiliti sa Zambezi, Success Musialike, hana alabela hala likañi za lipolitiki mwahala meya wa tolopo ya Katima Mulilo John Ntemwa ni muyemeli wakopano Simasiku Mukendwa. Musialike ubulela kuli kuitwanisa hakuswaneli kukwahela musebezi sakata ni kusebeleza sicaba kwa katengo katolopo.

Zeñwi hala komano mwahala bababeli lizwelela Mukendwa hafitisa ngambolo yakuli Ntemwa hayo mwamayemo sakata aku etelela katengo katolopo. Meya ataha abuyela mulilo kuli ngambolo nesina mibisi mi kiya mbango. Nabulezi hape kuli hakuna sitoyo mwahala hae ni Mukendwa. Taba yeo netisize kuli Musialike abulele fateñi, mi naize likezo zecwalo zaswabisa mi liswanela kufela kapilipili.  “Kwa lyanganisa kulemuha kuli muyemeli wakopano yaketilwe katukuluho ya mulao mwanaha Namibia, ungiwa mwanzila yekona kubapanywa ni nako ya bukoba teñi batu neba ketululwa, kakusebelisa mabaka asina tuso hala amañwi kabaka la kuzwelela mwasikwata sesi nyinyani, mwataba ye kuzwelela mwakopano yenyinyani mwa katengo katolopo.

 Kushubulwa kwa Mukendwa kufitile kwa liofesi za NDP, mi lukupa kuli likezo zecwalo lifeliswe kapilipili kumutu ya cwalo, kapa babeleki bakatengo katolopo babana ni maikuto akuli katengo katolopo kika kopano iliñwi kufita sicaba sesi bafile kolo yeo,” nekubulezi Musialike viki yefelile Labutanu. Nabulezi hape kuli taba ye cwalo imaswe mi nahatelezi kuli katengo katolopo ya Katima Mulilo kaloba mulao ozamaisa milonganyana wabu 22 wasilimo sa 1992 kalulo yabu 18, kalulonyana ya pili hala kufa liswanelo kwalimembala zakatengo katolopo, ili zeo limembala zeñwi lifumana. Musialike ubulela kuli kitaba yezibahala patalaza kuli kuzwa kwamakalo, Mukendwa nasika amuhelwa kibayemeli babañwi bakatengo katolopo.  “Taba yeo ya zibahala haba hana kuya kwa mukopano wakukonkisezwa kwahae kuba muyemeli. Kono lubata kuzibisa kaufela babasana ni maikuto akusa amuhela muyemeli waluna kuli Mukendwa naketilwe kikopano ya NDP kamata alufilwe, kakuba kopano, kuketa muyemeli ufi kamba ufi hala sipula sene lufilwe kaketo ya sicaba,” nabulezi. Kopano ibulela kuli kuba teñi kwa Mukendwa kunyemisa bababata kupata kamaiso maswe ye ezahala kwa katengo katolopo ya Katima Mulilo. “Basaba kuli kubateñi kwahae kutisa kuli lika halisa zamaya mone lizamaela. Kuzwelela hakonkisezwa muyemeli Mukendwa hakuna kwaile, nihana ni lizwalo lakubata kusebeleza sicaba. Yeo ki kezo yakubata kuhatikela maikuto akopano ya NDP kusebeleza buñata, niha NDP iswanela kufiwa litukelo zeo. Kibona bayemeli babaswana babasweli kuya kwasibaka se ni sani, kono hakuna zeba ezeza sicaba,” nekubulezi Musialike. 

Kopano hape iakaleza kuli Mukendwa ukungulezwi kwatuko, mi maikuto ahae hatelezwi, kacwalo neba hupulisize katengo katolopo kuli Mukendwa ki muyemeli wakopano yana ketilwe kusebeleza sicaba sa Katima Mulilo, ni ku mbweshafaza mupilelo wabona, ni kucinca mayemo atolopo.