Libala la Mpaca limwamayemo maswe

Home National Libala la Mpaca limwamayemo maswe

WINDOKO – Katengo kabandu ya mialo mwalitaba zakwanda naha, silelezo ni kemelo, neka bulezi kuli libala la lifulai la Mpaca linzi mwa mayemo maswe, sihulu mwalifitelo la lifulai. Kakuya kapiho yene ifilwe mwandu yamilao, mafelo añohola, libala la Mpaca liyahezwi ko nekuna nikambe yamasole, mi linzi mabapa nikambe yasisole, iliteñi liluko la sisole libuluka litobolo zalona. Ili taba yetisa kuli kube tata kuiyaha kuli ifite famayemo atokwahala. Piho ibonisa kuli kuna ni milelo yakuisutisa kwahulenyana. Zeo kizeñwi zamatata ane kafumani katengo, hane kapotezi likiliti kuyo buza zasilelezo kwa likamba la Walvis Bay, mabala alifulai mwa Erongo, Khomas, Zambezi, Kunene ni Otjozondjupa.

Ili kuli bakone kuzamaelela ni milao yebona za lifulai baswanela kubona kuli, moimata fulai kuna nikuyandululwa, mi libala kaufela lina nikuyahwa sinca. Katengo nekalemusizwe kuli peleko yateñi ikahatiswa kuli batu bakone kulatela kwateñi, mi kuna nimaikuto akuli kuna ni tokwahalo yetuna kuli libala liyandululwe.  Kakuekeza katengo nekafumani kuli kwanda Air Namibia yesebelisa libala, balipisinisi babana ni lifulai za kwamukunda nibona basebelisa libala kwa kulula ni kufufa, kwa Kavango ya Upa, Bargan ni Omega. Kono bandu yamilao nebalemuhile kuli zeo hali ezwi kaswanelo. Kacwalo katengo neka elelize kuli lifulai zeo lino secwa, mi liñolisa sakata lino ba teñi kutibela kufiwa milatu. 

Katengo nekalemuhile kuli mokuinezi fa kwa libala, kufofaza silelezo, kakuli mapokola habana hande kamaiso hala batu baba funduka, kakuli baikamaela mutakafululele, nihabase bafelize kusecwa. Mabala a Katima Mulilo ni Rundu ainzi mwa kamaiso ya Namibia Airports Company (NAC), Sipokola sa Namibia ni babeleki baliluko lelibona zakuzwa ni kukena mwa naha. NAC italima likezahalo za kazazi kwalibala, ni pabalelo, mi mapokola baukamela likezo zamuseco. Katengo nekalemusizwe hape kuli bakeñisa batu bunyinyani kwaofesi yasikiliti, fokumwi baliluko lakuzwa ni kukena mwanaha, basebeza haba bizwa. Mi baya feela kwa libala haiba kuna ni ze tokwahala kuezwa mi baswanezi kuzibiswa mwahala lihola ze 24.