Namibiab ge Sim kartde xoamâis ǁaxasiba ǁawosasib ǀkha dītoasa ra ôa-am

Home Khoekhoegowab Namibiab ge Sim kartde xoamâis ǁaxasiba ǁawosasib ǀkha dītoasa ra ôa-am
Namibiab ge Sim kartde xoamâis ǁaxasiba ǁawosasib  ǀkha dītoasa ra ôa-am

TSOAXUBAMS – Namibiab ge a !nona Afrika !hūgu di ǀgui hîa noxopa Sim kartdi xoamâidi ǀkha toa tama hâba. Ministeri ǂAnǂandi dib, Peya Mushelengab gere mîsa !oas ge ǁîb di ministerisa ǀgaisa ǁguiǂamsa ūhâ, mîǁguisa ǁaeb !nâ hoa Sim kartde nî xoamâise īsa. 

ǁAupexa gu ge 185 !hūga !hūbaib a ǂhabase Sim kart xoamâide ǁîgu !hūgu !nâ dītoa hâ. ǂOa ge wekheb !nâb ge ministera ǁîn di kurikorobe ǂnûs hîan ge Tsoaxubams !nâ ūhâ is tawa ǂgaeǂguis tsî ǀkharisi danan tsîna kurib di tsoatsoas di ǂhanusi ǁkhowa-ams !nâ gere gowaǀî soab ai nēna gere mîba.

 ǁNâu-tsî-!Hoaǂharugus ǁGaragu ǂGaeǂguis Namibiab dis (GRAN) ge ǁguiǂamsa 2022ǁî kurib di ǁaegub !nâ ge mā, Sim kartdi xoamâisens nî ǂgaoǀkhās ase dīhe !khaisa.ǂHanub ra ǂgaoǀkhās ge Sim karti nî Namibiab ǁGauǁgausenǂkhanidi, passportdiu tamas ka io ǀnî nî hâ ǁgauǁgausenǂkhani-i hîa namibiab ǂkhanub xas tamas ka i o !hao !hū-i xa ra māǂuihe-i ǀkha !hûǁarehesa. 

Nē Sim kart xoamâisens ge ǀaweǁguiba !oa 2023ǁî kurib di ǀams ai nî dītoahe ge is ge, xawes ge nēsa nē kurib ǀKhūǁkhâb kōse noxopa ge ai!gû kaihe. Mushelengab ra mîsa !oas ge nē xoamâisensa tarin a !khaisa ǂansa tama khoen hîa Sim kartde ra sîsenūna nî ǁaraǂui. 

ǁKhātis ge nē xoamâisens !nâ-ū ǀhôakao ǁaxasin tsî ǂkhawadīb !nâ ra !â khoena nî ǂanǂuihe ǁkhā. “Nē xoamâisens ǁaxasib ge ǀnai ǂauna !hūgu !nâ ge dītoahe tsî !nona !hūgu Namibiaba !khōǂgā hâse gu xa ǀgui noxopa dītoahe tama hâ, tsî da ge nēs !aroma ǁguiǂams dītoa da nîsa ūhâ,” tib ge ministera ǁhao-aona gere ǀkhoma. ǂOa ge wekheb aib ge ministera ge ǂanǂan hâ i, Namibiab !nân 2.3 miljun khoena Sim kartde ra sîsenūsa, xawen ǁîna xu nēsis kōse 1.6 miljun (70.9%) sîsenū-aon ǀguina xoamâisen hâsa. Mushelengab ge ministeris ǂgaeǂguisa gere ǂgan, in ǁkhāǁkhākhâidi !aroma a ǂnûiǂuisa ministeris tawa maris hîa noxopa !gau hâsa sîsenū tsî ǁawoǁawo sîsenaon ǂâuǀoa hâ tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ !oabade ǀhûhâsiba nî māsa.