Nedbank a futila aalongwa ye li 21

Home Oonkundana Nedbank a futila aalongwa ye li 21
Nedbank a  futila aalongwa ye li 21

Aanasikola yel i 21 oya ningi aanelago sho ya yambidhidhwa okufutilwa eyilongo kombaanga yoNedbank okupitila moprogalama yawo kuyambidhidha elongo.

Ombaanga yoNedbank momushangwa ya pititha oya ti oya yambidhidha aalongwa 21 noshimaliwa shi thike poN$680 000.

“Omayambidhidho ngaka ogamwe goomwaangoka omanene ga nuninwa aalongwa ye li kiiputudhilo yopombanda,” ya shanga ngaaka.

Nedbank okwa gwedha po kutya konima aalongwa ya li ya hogololwa oya pewa omayambindhindho sha ikolela koshimpungu kehe gumwe a kutha.

Aalongwa mboka oya kutha iimpungu ngaashi omwaalu, uunongononi wookompiuta, omakwatathano gopaungomba, iikwaveta, omayalulo giimaliwa, oshowo iikwangeshefa. 

Omukuluntu koshikondo shoonzo dhaantu mehangano lyoNedbank Bianca Muller okwa ti oshinakugwanithwa shawo okushunitha moshigwana omauwanawa opo ya vule oku e ta oompito dhiilonga mokati kaanyasha. Ta ti, onakuyiwa yaanyasha oyi na okulongekidhwa oshoka oyo aaleli yokomongula.

“Ota tu kumagidha mboka yaningi aanelago ya longithe ompito ndjika nawa, ya leshe yiitula mo yo ya kale yena eyindhindhimiko oshoka ohashi pula ombunda moshihwa ashike iiyimati iitowe.

Ta ti oya itaala kutya elongo olyo oshapi yonakuyiwa ombwaanawa sho osho ya yambindhidha aanyasha opo yaka ete elunduluko nehumokomeho.

Tati oya yambindhindha ngaaka okulongekidhila aalongwa onakuyiwa ombwaanawa.

Okwa kwashilipaleke kutya uuna aalongwa mboka ya mana otaya ka pewa omakumagidho okuza kaanilonga aapopyoki yaNedbank.

vkaapanda@nepc.com.na