Omukithi gwiitumba gwa tukukuka

Omukithi gwiitumba gwa tukukuka

Charles Ndeumane

Oshikondo shomayakulo giimuna muuministeli wuunamapya nuuniimuna, omeya netulululo lyomavi osha lopota etukuko lyomukithi gwiitumba momudhingoloko gwOtjituo osho wo Okamatapati moshitopolwa shaTjozondjupa.

Omunambelewa omukuluntu gwoshikondo shuuniimuna gwopakathimbo Johannes Shoopala okwa tseyitha momukanda kiikundaneki mEtitano lyoshiwike sha zi ko kutya omukithi gwiitumba ngoka hagu kwata oongombe ogwa tukuka momikunda dhi li moshitopolwa shaTjozondjupa.

Shoopala okwa ti sigo oompaka iipotha ihetatu yomukithi ngoka oya lopotwa momikunda dha yooloka mOtjituo osho wo mOkamatapati ashike otaku tengenekwa kutya omwaalu ngoka ogu uka pombanda. “Omaukwatya gomukithi gwiitumba ongaashi iitumba koshipa oshowo kiilyo yilwe yolutu nohagu taandelithwa kiipuka mbyoka hayi thipi ombinzi ngaashi oondhi, oomwe noongupa,” Shoopala a ti.

Oshikondo shuuniimuna otashi indile aanafaalama ya longele kumwe nokwiiyutha komalombwelo opo ku kondjithwe omukithi ngoka. Oongombe dhi na omandhindhiliko gomukithi gwiitumba ohadhi pewa oovitamine oshowo omiti dhokukeelela oombakiteli.

Shoopala okwa ti monkambadhala yokugamena ongeshefa yonyama oshikondo shuuniimuna osha tula miilonga okungambeka omainyengo giimuna. Oongombe tadhi zi kiitopolwa hoka kwa ndhidhilikwa omukithi ngoka odha pitikwa okuya kiitopolwa yilwe, shampa ashike itaadhi ulike omandhidhiliko gomukithi gwiitumba dho ishewe odha tuntilwa muule wethimbo inaali pita pomasiku 21 manga inaadhiya kiitopolwa yilwe. Omangambeko ngaka inaga kwatela mo oongombe ndhoka dhu ukilila kokatomeno,” Shoopala a gwedha ko ngaaka.

-mrndeumaneraycharles@gmail.com