Oomilliona N$457 otadhi ka opaleka iipangelo

Home Eenguhudana Oomilliona N$457 otadhi ka opaleka iipangelo
Oomilliona N$457 otadhi ka opaleka iipangelo

Ominista yuuhaku nonkalonawa Dr Kalumbi Shangula okwa ti, oshipambu shoomilliona N$457, shomoobilliona N$10.9 dha pewa uuministeli we momutengenekwamuyalu gwepangelo otashi ka longithwa okwoopaleka nokutungulula iipangelo opo yi ye pomuthika. 

“Ngaashi naanaa sha tseyithwa omwedhi gwa zi ko kutya omwaalu gwaantu moshilongo ogwa indjipala, oopelesenda 85% ohadhi mono omakwatho kiipangelo yepangelo, sho osho shoka uuministeli wetu tau ka longa nuudhiginini opo wu vule okugandja omayakulo koshigwana,’’ ta fatulula ngaaka.

Shangula okwa ti kutya moNamibia omu na omahala taga gandja uuhaku ge li 417.

Ta ti, omu na uukilinika 322, oosenda dhuuhaku 56, iipangelo yopashikondo yi li 34, iipangelo  iinene yili ine oshowo oshipangelo oshinenenene shimwe.

Okwa gwedha po kutya oku na wo omahala haga vulu okuyakulilwa pakathimbo ge li 1 150.

“Uuministeli wuuhaku owa nkondopaleke ooprogalama, ooproyeka oshowo iinyangandhalwa opo wu vule okugandja omayakulo ga pumbiwa osho wo okukwashilipaleka kutya oshigwana osha mona omayakulo agehe,” ta fatulula ngaaka,

Shangula okwa ti, noshimaliwa shoka otaya ka tunga iipangelo iipe, osho wo okwoopaleka mbyoka yi li monkalo itaayi hokitha.

Ta ti, otaya ka lundulula nokugwedha po iilongithomwa iipe, omiti, iiyenditho osho wo kehe shoka tashi pumbiwa kiipangelo.

Ta gwedha po ta ti, oshipangelo oshinene shaKatutura oshi li metifa okulongwa, nomahala gamwe moshipangelo moka oga pwa okulongwa.

“Iipangelo mbyoka tayi opalekwa miitopolwa ya yooloka, otatu kwashipaleke kutya otayi kala ya pwambala,” ta popi ngaaka.

Shangula okwa ti, ethimbo lyoCovid-19, iipangelo moshilongo okwa li ya kolota oombete nomahala gokutula aamvu ye li monkalo ombwiinayi.

Ta gwedha po kutya uuministeli owa longo nuudhiginini, ngaashingeyi owu na oombete dhi  li 97 komahala gaamvu ye li monkalo ombwinayi.

-vkaapanda@nepc.com.na