!Opo!opos Covids ǁkhaedi SA !nâs ge ǀkharib !aroma !gâi xūse i

Home International !Opo!opos Covids ǁkhaedi SA !nâs ge ǀkharib !aroma !gâi xūse i
!Opo!opos Covids ǁkhaedi SA !nâs ge ǀkharib !aroma !gâi xūse i

Hūb di !narisarimas ǂharugub ge Suid Afrikab di supusupus Covids ǁkhaedi !nâsa kai huib !narisarimasa ǁkhawa ǀomkhâi kais dis ase Afrikab !Khawagas !nâ tsî !gōsase, Namibiab !aroma ra mû. 

Suid Afrikab hîa !hūb !nâ sari-aona ǂgâxa tsî ǂoas !aroma ǂgâ-amse tsî ǂoa-amse Namibiab !aroma ǁkhana!oabadi ǀkhāb ai kai !âsa ra ǀhurub ge nē !hūba !gâbasenaixūse ība. 

2019ǁî kurib di !gôakhâigu ge ra ǁgau, Namibiab ge 1.6 miljun sari-aona ūhâ isa. 

ǀGuitimî tsîs ge corona xoxosa ǀKhūǁkhâb 2020 dib ai a ǂherexa, ob ge Namibiaba (tsî nau hâ !nāsa !hūgu) !narisarimas !aroma daode ge ǂganam, nē ǁōs di khoraǂuisensa ǁkhaes ase, tsî nēs xa ge !aromahese 169 565 !narisarima-aon ǀguina 2020 !nâ ge hō tsî 2021 !nâ 233 692 !narisarima-aona. 

Nē !gôagu ge ministeris ǂnamipeb tsî !narisarimas dis di !nurib nē kurib !Khanni dib !nâ a !khōǂgāsa. 

Namibiab tsîn ge !nāsa !hūgu khami nē ǁkhâb !nâ Covid-19 ǁgaraga ge !opo!opo hîa maskersa ǂhaitsi !khaigu ai ǂnûi tama is nî ǁkharabahes !âba ge ūbē. 

Nausan khoena noxopa ra ǂgaoǂgao!nâhe in ǂganaga!khaigu hîan khoena kaise ǀgūse ra hâ-aigun, aiǁgause ǂhaitsi !nari-auton !nâ ra !nariǀhao khoen khami.

ǀUnis ai ge 15 ǀKhūǁkhâb 2022 dis ai, !Hūb di Covid-19 ǂnamipe dīhe hâ i !nuri-oas !nâb ge !Hūb di ǁûb, Hage Geingoba ǀhao ra khoen !gôaba 500 xu 1 000 kōse ge ūkhâi, xawe 1 meteri di !nūsiba khoen ǁaegu nî noxopa hâse ge ǀgonǀgon!gao. 

!Hūb di ǁûb ge noxopa a ǂanǂans ge, !narisarima-aon hîa ǀoasase a !khāǁkhaesan, !aruǀî ǂgaoǀkhāhe tamasa PCR !âisan !hūb !nâ ǂgâxas ǀkha nî dīsa, xawe ǁîna xu ra ǂgaoǀkhāhes ge, Namibiab ǂgâ-amdi tawan ǂhanusise ǂan!gâsa !khāǁkhaes ǂurusib kardsan nî ǁgausa. Suid Afrikab di !Hūb ǁûb, Cyril Ramaphosab tsîn ge nē wekheb !nâ ǁaupexa !gau go hâ i ǂgaoǀkhādi Covid-19 ǁkhaubas !aromade go ūbē, ǁnā !hūb !nâs tsîna di ǀasa ǂhīgudi, Covids ǀkha !gaeǁaresase ǀae-omdi !nâ ǁgoes tsî ǁōgu di !gôaga ai!gû rase ra ǀoro amaga. 

ǂHôare-ao-i xas go !nāsa !gāsasib !aroma ǀgūǀkhāhe hâ i soab ais ge !Narisarimas !Gaeǁares Namibiab (HAN) dis Dana sîsenǂuira Mâisas, Gitta Paetzoldsa ǁîs gangansiba hoa ǀgam !hūga ge ū dā!harodi !aroma gere mā. 

ǁÎs ge Qatar ǁKhana!oabas di ǂanǂans, ǁîs nî !Khaitsâba xu ǁkhawa ǁkhanatsoatsoa Namibiab ǁga ti hâs a !gâi ǂhôa !narisarimas !aroma ti ge mî. Eurowings tsîn ge ge ǂanǂan, ǁnā ǁaeb hîan !nāsase !narisarima-aona Namibiaba ra sarib, ais ǁîsa 10 !nāde wekheb !nâ Namibiaba !oa nî ǁkhanasa. 

Airlinks hîa Suid Afrikaba xu wekhekorobe 45 ǁkhanade Namibiab ǁga nî ūhâs ge, !auga!hūsi !gaeǁarede Air France, British Airways, KLMs, Cathy Pacifics, Delta Airlines, TAAG Angolas, Kenia Airways, Qatar Airways, United Airlines, Lufthansas, Swiss Airlines, Emirates, LAMs tsî Virgin Atlantic hâdi ǀkha ūhâ.