New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Dharani a kulila mo ovanadolongo 11

Dharani a kulila mo ovanadolongo 11

2023-12-15  Festus Hamalwa

Dharani a kulila mo ovanadolongo 11

Ovanadolongo 11 ova mangululwa mo mevyulonghalo mOluno konima eshi  mwene weengeshefa doDharani e va futila oshimaliwa osho kwa li va pewa shehandukilo.

Ovakaulinyanga, mwa kwatelwa omukainhu umwe ova yambididwa noshimaliwa N$6 802 komunangeshefa Ali Dharani.

Okangudutonateli kevyulonghalo lodolongo yaLuno oka ninga eenghendabala dokukonga oshimaliwa shokufutila mo ovanadolongo molwaashi kakwa li tava dulu okulifutila mo vene.

Onghee naashi osha eta opo okangudutonateli ka konge omakwafo oshimaliwa nelalakano ovanadolongo va mangululwe.

Omupopiliko kevyulonghalo laLuno Veikko Jeremia okwa ti ovanadolongo okwa li va pewa ehandukilo lokukala mokakuma konima eshi kwa li va longa ominyonena da yooloka ngaashi okutuka ovanhu, omalundilo, okuteya omaumbo noumbudi woimuna.

Okwa ti aveshe okwa li ashike va pewa ehandukilo loshimaliwa shi li koshi N$1 000 ile eemwedi hamhano modolongo kwaau ita dulu okufuta.

Moshipopiwa shaye omunashipundi wokangudu ko-CAC Chika Sitambi okwa kumaida ovanadolongo va mangululwa opo ve ke lihumbate nawa, vaha longe vali omunyonena.

“Inatu hala vali okumona mwa kwatwa po. Indeni momudingonoko mu ka yandje ehongo nouyelele kombinga yomahepeko omomaumbo molwaashi onghalo yovanhu tava hepekwa oya hanya moshilongo,” ta ti.

Sitambi okwa ti elalakano lokumangulula ovanadolongo opo ku kelelwe omwaalu wovanadolongo va ngudumana mokakuma itava wana mo.

A pandula, omunadolongo umwe oo a mangululwa, Saara Uugwanga okwa pula moshiwana shi mu dimine po molwaashi ina hala vali okuendulula epuko e li ninga.

“Ohandi ka yandja ombili kovanhu nda ninga nai ovo kwa li va tulifa nge modolongo. Onghee onda hala ombili nakeshe omunhu molwaashi osha fimana ngeenge omunhu e na ombili yokomwenyo,” ta ti.

Uugwanga okwa pula oshiwana opo shi va dimine po nokukala ve na ombili novanhu va dja modolongo.

Onghee okwa ti kashiwa ngeenge omunhu a mangululwa okudja modolongo ashike ovanhu kave na ombili naye.

-fhamalwa@nepc.com.na 


2023-12-15  Festus Hamalwa

Share on social media