New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ‘Dula mo oikutu’ …Pastoli a lombwela ovakainhu

‘Dula mo oikutu’ …Pastoli a lombwela ovakainhu

2023-09-11  Festus Hamalwa

‘Dula mo oikutu’ …Pastoli a lombwela ovakainhu

SWAKOPMUND - Omufita wongeleka yoshiveva yoChrist Centre Ministry, weedula 34 ota holoka nena momhangu yaSwakopmund konima eshi a kwatwa po shaashi vati a tula omaadi koukainhu nokomavele ovakainhu vavali keumbo laye.

Oshiningwanima osha ningwa oshivike sha dja ko kolukanda Mondesa efimbo lomutenya.

Otaku hokololwa kutya pastoli oshinima eshi okwe shi ninga lwoikando ya yooloka.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa Erongo Inspekta Ileni Shapumba okwa hokolola ta ti ovakainhu ova ya kongeleka opo v aka  konge ekwafo lomailikano kupastoli.

Okudja opo pastoli okwa ufana ovakainhu keumbo laye ndele te va lombwele va dule mo oikutu yavo nokonima ova kufa omaadi noku va tula komavele noshoyo koukainhu wavo.

Opolifi oya hokolola tai ti pastoli okwa lombwela ovakainhu kutya ova pumbwa okutulwa omaadi koilyolutu yavo opo va veluke noshoyo okumona elao mokukalamwenyo kwavo nokushiendifa nawa moilonga yavo.

Ovakainhu okwa li va limbililwa unene onghee naashi osha eta opo va lopotele opolifi molwaashi pastoli natango okwa kala te va ufana lwoikando ihapu opo e ke va tule omaadi.

Oonakuninga oihakanwa omukainhu weedula 31, omanga umwe oku na eedula 37, nove li ovakalimo molukanda DRC moSwakopmund.

Opolifi oya weda po tai ti konima eshi omufita ou a kwatwa po ovakwashiwana vahapu ova pendulwa opo va ka lopotela opolifi kombinga yoikumwifalonga navo ve i longelwa komufita tuu ou.

Neudo okwa lopotwa ovafitaongalo veerngeleka da yooloka vati va longa oilonga youxwapindi notai ulike efano lii moshiwana.

Omufita weongelo laRuacana Elcin, Hendrick Shuudeni okwa kufwa moilonga pokafimbo molwaashi vati a ya moixulo nokamatyona keedula 24.

Omudiakoni weongalo laKahao Elcin naye okwa kufwa moilonga molwaashi kwa li vati ta pula va ye moixulo nokamatyona keedula 24.

Elelo laUkwanyama otali nyenyeta kombinga yomufita wongeleka yoshiveva vati a mitika ounona vofikola.

Omufita wongeleka yoshiveva yoBealiever Christian Church, Shalongo Haimbodi okwa ningila omatilifo omunyasha Shaanika Nashilongo kutya ote mu dipaa nondjebo.

Haimbodi okwa li yoo a twalwa komhangu yopombada nokufutifwa oshimaliwa molwashi a lundila eefamili dovanhu kutya ota dili ovanhu pamukalo woulodi.

-fhamalwa@nepc.com.na  


2023-09-11  Festus Hamalwa

Share on social media